Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava

Broj                   06-2010
Datum               09.11.2010
Kontakt             John Ryan

Poziv za medije – Informativna kampanja – severna Mitrovica

Pozivamo predstavnike medija da učestvuju na sastanku Komisije za reviziju Ljudskih Prava (Komisija) sa nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava i predstavnicima civilnog društva u Centru za civilno društvo, zgrada OEBS-a, severna Mitrovica u 11:00 časova u četvrtak, 11. novembra 2010. godine.

Komisija je osnovala Evropska unija kako bi razmatrao navode o kršenjima ljudskih prava od strane EULEX-a u sprovođenju svog izvršnog mandata. Komisija sprovodi svoje dužnosti kao nezavistan, spoljašni, odgovoran mehanizam sa objektivnošću, integritetom i transparentnošću.

Komisija je angažovan u informativnoj kampanji kako bi informisao Kosovsku javnost o svom mandatu i funkcijama već duže vreme i planira da započne svoju kampanju u severnoj Mitrovici dana 11. novembra.

Informativna kampanja uključuje, između ostalog, sastanke sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima ljudskih prava kao i organizacijama iz redova civilnog društva, raspodelu informativnih brošura i postera kao i televizijske i radijske intervjue i novinske reportaže.

Komisija će na sastanku predstavljati g-din Francesco Florit, član Komisije i g-đa Gabrielle Gaube, zamenik člana Komisije. G-din John J Ryan, viši pravni službenik i g-đa Leena Leikas, pravni službenik. Sekretarijat Komisije će takođe biti prisutan.

Molimo vas posetite www.hrrp.eu za više informacija o Komisiji.

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.