Komisija za razmatranje ljudskih prava Ljudskih Prava - Evropska Unija

Evropska Unija formirala je Komisiju za Razmatranje Ljudskih Prava (u daljem tekstu Komisija) 29. oktobra 2009 godine, sa mandatom da razmatra navodna kršenja ljudskih prava od strane Misije EULEX na Kosovu prilikom sprovođenja njenog izvršnog mandata.

Komisija je nezavnosno, spoljno odgovorno telo koje obavlja funkcije sa nepristrasnošću i integritetom. Ona dopunjuje sveobuhvatnu odgovornost EULEX-a koja uključuje EULEX-ovu Jedinicu za Unutrašnju Istragu i EULEX-ovu Šemu Osiguranja Odgovornosti za Treća Lica.

Komisija razmatra podnete žalbe u roku od šest meseci od datuma navodnog kršenja. Komisija odlučuje da li je žalba prihvatljiva i kada je prihvatljiva, ona razmatra žalbe i objavljuje nalaze da li je EULEX prekršio zakon o ljudkim pravima koji važi na Kosovu.

Kada Komisija ustanovi da je došlo do kršenja, njeni nalazi mogu uključivati neobavezujuće preporuke za upotrebu pravnih lekova od strane Šefa Misijie. Preporuke Komisije i predstojeće aktivnosti Šefa Misije bivaju objavljene na sajtu Komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Zadnje saopštenje za štampu

Zadnji Bilten

Godišnji izveštaj 2022