Tabela sa slučajevima

Proceduralna pitanja

Ranija praksa rada Komisije za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) prvenstveno se odnosila na preliminarna proceduralna pitanja kao što je njihova pravna nadležnost uopšte, njihov vremenski opseg, uslovi prihvatljivosti i na kraju, iscrpljivanje pravnih lekova pre podnošenja žalbe pred Komisijom. Komisija se takođe bavila određenim pitanjima kao što su definisanje opsega postupaka ili propusta koji se mogu pripisati EULEX-u na Kosovu i utvrđivanje kontinuiranih i ne-kontinuiranih kršenja koja su već nastala iz događaja koji su se dogodili pre osnivanja Komisije u oktobru 2009. godine.  Pojam kontinuiranog kršenja ljudskih prava bio je od značaja u kasnijem kontekstu.

Kao stvar materijalnog prava, Komisija je ovlašćena da primenjuje instrumente za ljudska prava koji su 29. oktobra 2009. godine definisani EULEX-ovim Konceptom Odgovornosti o osnivanju Komisije za razmatranje ljudskih prava. Od posebne važnosti za rad Komisije jesu Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (čitaj: EKLJP) i Međunarodna povelja o građanskim i političkim pravima (čitaj: MPCPP) koje određuju minimalne standarde za zaštitu ljudskih prava koje javne vlasti moraju da garantuju u svim demokratskim pravnim sistemima.

Suštinska pitanja

Nakon toga Komisija se bavila različitim suštinskim pitanjima koja su nastala tokom njihovog razmatranja slučajeva. Neka od ovih pitanja tiču se člana 8. EKLJP (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), člana 9. EKLJP (sloboda mišljenja, savesti i veroispovesti), člana 11. EKLJP (sloboda okupljanja i udruživanja) i člana 13. EKLJP (pravo na efikasan pravni lek). Spomenuta suštinska pitanja takođe se odnose i na članove, 2, 17, 18, 21 i 22 MPCPP (vidi, npr. Slučajevi br. 2012-09 do 2012-12, A, B, C i D slučajevi br. 2012-19 i 2012-20, H i G protiv EULEX-a Kosovo, (takozvani Vidovdanski slučajevi) kao i slučaj br. 2014-37, YB protiv EULEX-a.

Komisija je dalje odlučivala o članu 2. EKLJP (pravo na život), član 3. EKLJP (zabrana mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja) i član 13. zajedno sa članom 2. EKLJP (vidi npr., Slučajevi br. 2014-11 do 2014-17, D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R. kao i slučaj br. 2014-32, L.O. protiv EULEX-a i slučaj br. 2014-34, Rejhane Sadiku-Sula protiv EULEX-a).

Ubijena i nestala lica

Naredna grupa slučajeva tiče se ubijenih i nestalih osoba, takozvani slučajevi „nasilnih nestanaka“ koji su nastali kao ishod oružanog sukoba na Kosovu u drugoj polovini 1999. i početkom 2000. godine. Žalioci u ovim slučajevima navode da nije bilo adekvatne krivične istrage kako bi se utvrdile činjenice i da je shodno tome došlo do neuspeha da se utvrdi odgovornost počinilaca.

Slučaj br. 2011-20, X i 115 ostalih protiv EULEX-a, („Slučaj trovanja Roma olovom“).

Komisija je takođe razmatrala određen broj žalbi i donela odluke pod uslovima člana 13. Konvencije, tj. pravo na efikasan pravni lek. Ovi slučajevi, između ostalog, uključuju slučaj br. 2011-20, X i 115 ostalih protiv EULEX-a, („Slučaj trovanja Roma olovom“). Žalioci su deo veće grupe otprilike šeststo kosovskih Roma, Aškalija i Egipćana koji su raseljeni tokom oružanog sukoba na Kosovu 1999. godine. Njihovi domovi su uništeni 1999. godine tako da su naknadno zbrinuti u kampovima na severnom delu Mitrovice.

Ovi kampovi su bili zagađeni pošto su se nalazili u blizini rudnika Trepča u Mitrovici. Žalioci tvrde da je zagađenje imalo za ishod to da je mnogo njih obolelo od bolesti izazvanih trovanjem olovom što su zaradili tokom njihovog produženog boravka u spomenutim kampovima. Komisija je konstatovala 22. aprila 2015. godine da je došlo do povrede člana 13. Konvencije a od strane EULEX-a na Kosovu na osnovu činjenice da EULEX Kosovo nije otvorio istragu povodom ovog pitanja pre 14. aprila 2015. godine kada je to još uvek bilo moguće uraditi. Prema tome je mogućnost da žalioci traže i dobiju efikasan pravni lek ovim imala negativan uticaj.

Ove žalbe su predstavile neka nova pitanja i takođe uključile okolnosti i stvari kojima se ranije mehanizmi odgovornosti prema ljudskim pravima, koji nadgledaju međunarodne organizacije u izvršnoj ulozi, ili nisu bavili i/ili je postojala greška u relevantnoj praksi rada. U razmatranju ovih žalbi, Komisija je razvila svoju praksu rada, između ostalog, u vezi sa EKLJP i MPCPP, gore spomenuto, sa praksom rada Evropskog Suda za Ljudska Prava, (ESLJP), i sa drugim međunarodnim organima, uključujući i Komitet za Ljudska Prava pri Ujedinjenim Nacijama.

Prema tome praksa rada razvijena od strane Komisije od kada je počela sa radom u aprilu 2010. godine predstavlja svoj doprinos razvoju međunarodnih standarda u zaštiti ljudskih prava za međunarodne organizacije.  Takođe predstavlja svoj doprinos konceptu odgovornosti međunarodnih organizacija za navodna kršenja ljudskih prava tokom sprovođenja izvršnih ovlašćenja ili kvazi-izvršnih ovlašćenja.

Većina najnovijih žalbi koje su podnete pred Komisijom takođe se tiču pitanja „prisilnih nestanaka“ a Komisija će nastaviti sa razvojem svoje prakse rada u ovoj oblasti zakona tokom pregleda ovih slučajeva.

Zaključak

Slučajevi koji su dole navedeni uključuju neke od proceduralnih i suštinskih pitanja kojima se Komisija prethodno bavila tokom razmatranja svojih slučajeva. Slučajevi su grupisani pod različitim naslovima u vezi sa glavnim pravnim pitanjima na koja se odnose. Može se videti da se neki slučajevi ponavljaju u nekoliko navrata ukoliko ti isti slučajevi pokreću različita pitanja pod određenim naslovom. Lista slučajeva je između ostalog namenjena da olakša pregled čitaocu i da mu omogući lakši pristup praksi rada Komisije.

 

1. PRAVNA NADLEŽNOST I PRIHVATLJIVOST

1.1. Opšta pitanja

  1.1.1. Skup ovlašćenja razmatranja Komisije

Feriz Gashi protiv EULEX-a, 2017-06, od 24. maja 2018. god., u par. 23
Hysni Gashi protiv EULEX-a, 2017-05, od 24. maja 2018. god., u par. 22
F i Ostali protiv EULEX-a, 2011-27, od 13. juna 2017. god., u par. 12-13
Thomas Rüsche, 2013-21, od 11. januara 2017. god., u par. 54-55
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, od 19. oktobra 2016. god., u par. 26
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, od 11. novembra 2015. god., u par. 42
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, od 12. novembra 2015. god., u par. 37-38
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, od 11. novembra 2015. god., u par. 54
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., u par. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, od 30. septembra 2015. god., u par. 71
Krlić protiv EULEX-a, 2012-21, od 26. avgusta 2014. god., u par. 23
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, od 01. jula 2014. god. u par. 45
Tome Krasniqi protiv EULEX-a, od 27. maja 2014. god., u par. 14-16
B.Y. protiv EULEX-a, od 27. maja 2014. god., u par. 13
Susaja protiv EULEX-a, 2013-16, od 30. avgusta 2013. god. u  par. 9-10
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 17. jun 2013. god. u par.33-40.
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.33.
X. i 115 drugih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012. u par.. 55.
Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01,5. jun 2012. u par. 16-17
Rexhepi protiv EULEX-a,2011-23, 20. mart 2012. u par. 36-37
Sharku protiv EULEX-a,2011-19, 20. mart 2012. u par. 20-21
Trajković protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011. u par. 12
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011. u par. 18
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 52-64

  1.1.2. Koncept odgovornosti

C.X. protiv EULEX-a, 2017-07, od 24. maja 2018. god., u par. 10
F i Ostali protiv EULEX-a, 2011-27, od 05. decembra 2017. god., u par. …….
X.C. protiv EULEX-a, 2015-06, od 07. marta 2017. god., u par. 13
Thomas Rüsche, 2013-21, od 11. januara 2017. god., u par. 44
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, od 19. oktobra 2016. god., u par. 21
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, od 11. novembra 2015. god., u par. 39
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, od 11. novembra 2015. god., u par. 50
Mustafa-Sadiku, 2014-41, od 15. juna 2015. god., u par. 12
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, od 21. aprila 2015. god., u par. 19
Krlić protiv EULEX-a, 2012-21, od 26. avgusta 2014. god., u par. 19
Rajović protiv EULEX-a, 2013-25, od 09. aprila 2014. god., u par. 13
I protiv EULEX-a, 2013-01, od 27. novembra 2013. god., u par. 10
Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012. u par. 9
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012. u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012. u par. 36
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012. u par.18
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011. u par. 18
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011. u par. 12
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011. u par. 19
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011. u par. 14
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011. u par. 14
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011. u par. 13
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011. u par. 18
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011. u par. 48      
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011. i par. 31
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011. u par. 10
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 53

  1.1.3. Odluka o prihvatljivosti bez prejudiciranja osnovanosti

F i Ostali protiv EULEX-a, 2011-27, od 13. juna 2017. god., završeno
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., završetak
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, od 30. septembra 2015. god., završetak
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, od 01. jula 2014. god., u par. 52
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 17. jun 2013. god. u par.43.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 62.
X. i 115 ostalih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012. u par. 56-57
W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012. nakon par. 30
2011-27 F i Ostali, par. 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 i 21

1.2. Ograničenja pravne nadležnosti

  1.2.1. Nadležnost ratione temporis (9. decembar 2008. – datum kada je EULEX počeo sa radom)

Milorad Trifunović protiv EULEX-a, 2016-09, 19. jun 2019. god., par. 44-45
Dragiša Kostić protiv EULEX-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par. 47-48
Milan Ađančić protiv EULEX-a, 2016-14, 19. jun 2019. god., par.52
S.H. protiv EULEX-a, 2016-28, 28. mart 2019. god., par. 46-51
Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 27. mart 2019. god., par. 47-63
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god. u par. 48-52
Sadiku-Sula protiv EULEX, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u par. 49-52
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 77-81
Berisha protiv EULEX-a, 2015-08, 01. mart 2016. god., u par. 1
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 71-77

  1.2.2. Nadležnost ratione personae – nema ovlašćenja za razmatranja nad UNMIK-om

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. par. 78-82

  1.2.3. Nema nadležnosti nad postupcima koji se dešavaju van Kosova

Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011. u par. 53

  1.2.4. Pravosudna kontrola nad spornim ponašanjem nije neophodno prepreka komisijinoj nadležnosti

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 61 (implicitno)

  1.2.5. Nadležnost nad “diskrecionim” pitanjima (Tužioca)

Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011. u par. 24

  1.2.6. Bez povezanosti sa EULEX-om

D.W. protiv EULEX-a, , 2018-02, 15. januar 2019. god.
Afrim Islami protiv EULEX-a, , 2018-04, 27. mart 2019. god.
R.I. protiv EULEX-a, 2016-34, 10. april 2018. god., u par. 13-14
Namon Statovci protiv EULEX-a, 2016-36, 17. oktobar 2017. god., u par. 17
Agron Bytyci protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017. god., 2016-33 u par. 14
Afrim Islami protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017. god., 2016-27 u par. 20
T.G. protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017. god., 2016-26 u par. 15-16
Mentor Qela protiv EULEX-a, 17 oktobar 2017. god., 2016-07 u par. 15
Đorđe Šmigić protiv EULEX-a, 07. mart 2017. god., 2015-15 u par. 9
U protiv EULEX, 07. mart 2017. god., 2015-12 u par. 16
X.C. protiv EULEX, 07. mart 2017. god., 2015-06 u par. 22
Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 09. januar 2017. god., 2014-10 u par. 27
Afrim Islami protiv EULEX-a, 28. jun 2016. god., 2016-03 u par. 15-16
Dobrivoje Radovanović protiv EULEX-a, 27. jun 2016. god., 2015-07, u par. 10-11
Shkololli protiv EULEX-a, 2015-03, 29. februar 2016. god., u par. 9
Shabani protiv EULEX-a, 2014-30, 21. april 2015. god., u par. 17
Musa protiv EULEX-a, 2014-29, 02. februar 2015. god., u par.10
Begolli protiv EULEX-a, 2014-27, 02. februar 2015. god., u par. 11
Fazliu protiv EULEX-a, 2014-28, 10. novembar 2014. god., u par. 10
Kadribasic protiv EULEX-a, 2014-09,10. novembar 2014. god., u par. 11
Rastelica protiv EULEX-a, 2014-07, 27. maj 2014. u par. 12
A.Z. protiv EULEX-a, 2014-03, 27. maj 2014. u par. 14
Vuković protiv EULEX-a, 2013-18, 07. april 2014. u par. 11
Fejza protiv EULEX-a, 2014-20, 26. avgust 2014. u par. 9
C.X. protiv EULEX-a, 2014-08, 26. avgust 2014. u par. 13
Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 27. maj 2014. u par. 18
Rajovic protiv EULEX-a, 2013-25, 09. april 2014. u par. 17
Gashi protiv EULEX-a, 2013-20, 26. novembar 2013. god. u par. 9
U. protiv EULEX-a, 2013-19, 27. novembar 2013. god. u par. 14-15
Susaj protiv EULEX-a, 2013-16, 30. avgust 2013. god. u par. 9-10

 

1.3. Kadar i zapošljavanje u EULEX-u

  1.3.1. Nema nadležnosti nad žalbama upućenih od kadra EULEX-a

Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15 June 2015, at par. 16
Beka protiv EULEX, 2014-23, 10 November 2014, at par. 6
Jedan EULEX-ov radnik protiv EULEX-a, 2010-13, 14. septembar 2010. u par. 5

  1.3.2. Žalbe o procedurama zapošljavanja u EULEX-u

Luizim Gashi protiv EULEX-a, 2010-14, 7. decembar 2010. u par. 7
Pasuli protiv EULEX-a, 2010-12, 14. septembar 2010. u par. 7
Proetel protiv EULEX-a, 2010-10, 14. septembar 2010. u par. 6

                1.4. Postupci pred kosovskim sudovima

  1.4.1. Sudski postupci pred kosovskim sudovima – bez umešanosti EULEX-a

R.I. protiv EULEX-a, 10. april 2018., 2016-34 u par. 13
Alfred Bobaj protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2017-03 u par. 16-17
Agron Bytyci protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-33 u par. 12-13
Hamdi Hasani protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-08 u par. 13
Ramadan Hamza protiv EULEX-a, 13. jun 2017., 2015-02 u par. 6-7
Milos Jokić protiv EULEX-a, 27. jun 2016., 2015-01 u par. 11-12
Z.A. protiv EULEX-a, 2014-36, 29. februar 2016. god., u par. 17
K.P. protiv EULEX-a, 2014-31, 21. april 2015. god., u par. 13
J.Q. protiv EULEX-a, 2014-24, 21. april 2015. god., u par. 10
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 18
Kadribasic protiv EULEX-a, 2014-09,10. novembar 2014. god., u par. 11
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 35.
Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01, 5. jun 2012. u par. 17
Mustafa protiv EULEX-a,2011-03, 8. april 2011. u par. 22
Sefa protiv EULEX-a, 2010-15, 23. februar 2011. u par. 12
Krstic protiv EULEX-a, 2010-08, 23. februar 2011, par. 16-17

  1.4.2. Sudski postupci kosovskih sudova – umešanost EULEX-a/kontakt sa EULEX-om

C.X. protiv EULEX-a, 2017-07, 24. maj 2018., u par. 13
Feriz Gashi protiv EULEX-a, 2017-06, 24. maj 2018., u par.23
Hysni Gashi protiv EULEX-a, 2017-05, 24. maj 2018., u par.22-23
Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan protiv EULEX-a, 11. april 2018., 2016-35 u par.17
Hilmi Krasniqi protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-25 u par.13
Mentor Qela protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-07 u par.13
Shpresim Uka protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-06 & 2017-04 u par. 21-22
V.E. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2016-02 u par. 10
Zvonimir Jovanović protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2015-11 u par. 14
X.C. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2015-06 u par. 17
M.N. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2014-35 u par. 19
Driton Hajdari protiv EULEX-a, 27. jun 2016., 2015-09 par. 10-11
Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 16
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 20
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 23
Selmani protiv EULEX-a, 2014-23, 10. novembar 2014. god., u par. 12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2014-19, 10. novembar 2014. god., u par. 12
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.31.
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. u par. 21
Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012. u par. 9-10
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012. u par. 12
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012. u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 36
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012. u par. 15
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24,23. novembar 2011 u par. 20
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 u par. 13-15
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 19
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 14
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 15
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 14
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011 u par. 18
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011, u par. 50
Shabani protiv EULEX-a, 2011-14, 14. septembar 2011 u par. 18
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 32-34
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 11-13
"SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 11
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 46-47
Agovic protiv EULEX-a, 2010-16, 8. december 2010 u par.21
Ramadani protiv EULEX-a, 2010-09, 8. jun 2011, par. 28

  1.4.3. EULEX-ovo članstvo/svojstvo kadra jednog organa ne menja karakter kosovskog pravosuđa

C.X. protiv EULEX-a, 2017-07, 24. maj 2018., u par. 13
Feriz Gashi protiv EULEX-a, 2017-06, 24. maj 2018., u par. 23
Hysni Gashi protiv EULEX-a, 2017-05, 24. maj 2018., u par. 22-23
Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan protiv EULEX-a, 11. april 2018., 2016-35 u par. 17
Hilmi Krasniqi protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-25 u par. 13
Mentor Qela protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-07 u par. 13
Shpresim Uka protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-06 & 2017-04 u par. 21-22
Valon Jashari protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2016-04 u par. 9-10
V.E. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2016-02 u par. 10
Zvonimir Jovanović protiv EULEX-a, 07. mart 2017, 2015-11 u par. 14
X.C. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2015-06 u par. 17
M.N. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2014-35 u par. 19
Driton Hajdari protiv EULEX, 27 June 2016, 2015-09 at pars 10-11
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 20
J.Q. protiv EULEX-a, 2014-24, 21. april 2015. god., u par. 10
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 23
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 18
Selmani protiv EULEX-a, 2014-23, 10. novembar 2014. god., u par.12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2014-19, 10. novembar 2014. god., u par.12
Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012 u par. 9-10
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012 u par. 12
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012 u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 36
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012 u par. 15
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011 u par. 20
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 u par. 13
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011 u par. 50
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 33
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 12
“SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 11

  1.4.4. Postupci sudija/kadra EULEX-a koji ne čine sprovođenje izvršnih ovlašćenja

Z.A. protiv EULEX-a, 2014-36, 29. februar 2016. god., u par. 18
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 19
Fazliu protiv EULEX-a, 2014-28, 10. novembar 2014. god., u par.11
Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 27. maj 2014. god., u par. 18

  1.4.5. Postupak pred UNMIK-ovom Savetodavnom Komisijom za Ljudska Prava

Rajović protiv EULEX-a, 2013-25, 09. april 2014. u par. 7-11

 

1.5. Postupci EULEX-a

  1.5.1. Ovlašćenje za razmatranje i dovoljno materijalne povezanosti između dela i delovanja EULEX-a

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 84-85

  1.5.2. Nadležnost Komisije da razmatra postupke/propuste tužilaca EULEX-a

Milorad Trifunović protiv EULEX-a-a, 2016-09, 19. jun 2019. god., par. 40-42
Dragiša Kostić protiv EULEX-a-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par. 25
Milan Ađančić protiv EULEX-a-a, 22016-14, 19. jun 2019. god., par.48
S.H. protiv EULEX -a, 2016-28, 28. mart 2019. god., par. 39.
Zufe Miladinović protiv EULEX -a, 2017-02, 27. mart 2019. god., par. 43.
A.Z. protiv EULEX-a, 2017-01, 11. april 2018., u par. 17
F i Ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 13. jun 2017., u par. 48
Thomas Rüsche, 2013-21, 11. januar 2017., u par. 54
Fitim Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 11. novembar 2015., u par. 38
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 26
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 42
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 38-40
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 54
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u par. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30. septembar 2015, u par. 71
W.D. protiv EULEX-a, 2015-03, 01. mart 2016. god., u pars 17-19
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 15-16
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.32-33
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012 u par. 34-35
W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012 u par. 20-21
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 22
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 16
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 15
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 52-64

  1.5.3. Nadnežnost Komisije da razmatra kršenja ljudskih prava od strane tužilaca ukoliko ista nisu rešena od strane pravosudnih organa

M.N. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2014-35 u par. 20
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015., u par. 17-19
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 17-19
Tome Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-04, 27. maj 2014, par. 14-15
E protiv EULEX-a2012-17, 30. avgust 2013. god. u par. 22-24
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 34

  1.5.4. Nadležnost Komisije da proceni sudsku odluku u slučajevima

Zvonimir Jovanović protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2015-11 u par. 15-17
X.C. protiv EULEX-a, 07. mart 2017., 2015-06 u par. 18-19
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., at par. 27-29
K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 45
Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 17
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 24
Tome Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-04, 27. maj 2014, par. 14-15

  1.5.5. Odgovornost – obaveza za propuste ili neuspeh da deluje

Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 09. januar 2017., 2014-10 u par. 31-33
I protiv EULEX-a, 2013-01, 27. novembar 2013. god. par. 13
H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 42-53
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 66.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 61-62.
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012 u par. 19-20
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 par. 91-94
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011, par. 74-75

  1.5.6. Postupci medicinskog osoblja nisu deo izvršnog mandata

Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15. jun 2015. god., u par. 18

 

1.6. Mandat EULEX-a

  1.6.1. Ograničenja mandata EULEX-a i ovlašćenja da razmatra

Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012 u par. 21

  1.6.2. “Izvršni” aspekti mandata EULEX-a kao granica pravne nadležnosti

E.V. protiv EULEX-a, 2018-03, 19. jun 2019. god., par. 24
D.W. protiv EULEX-a, 2018-02, 15. januar 2019. god.
Fejza protiv EULEX-a, 2014-20, 26. avgust 2014., u par. 10 (penzijsko pitanje)
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 23 (starateljstvo nad decom)
X. i 115 ostalih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012 u par. 43-53 (zdravstvena nega, zagađenje, pitanja udomljavanja, zaštita okoline)
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012 u par. 15
Asllani protiv EULEX-a, 2011-26, 23. novembar 2011 (nije uključeno stavljanje na snagu presuda kosovskih sudova) u par. 33
Trajkovic protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011u par. 12 (pretres kuće kao izvršni mandat)            
Shabani protiv EULEX-a, 2011-14, 14. septembar 2011 u par. 16-18 (zakon o porodici)
Azemi protiv EULEX-a, 2011-17, 8. jun 2011 u par. 3 (nije uključeno zaposlenje)
Mirkovic protiv EULEX-a, 2011-09, 8. jun 2011 u par. 14-15 (zaposlenje i unutrašnja disciplina nisu uključeni)
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011 u par. 48

  1.6.3. “Izvršni” mandat i sudije EULEX-a

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011 u par. 34

   1.6.4 Praćenje, Podučavanje i Savetovanje (PPS)

Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 36
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 26-35

  1.6.5. Izvršni mandat i svojstvenost

  H&G protiv EULEX-a, 2012-19 & 20, 30. septembar 2013., u par. 56
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 33 - 40
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 57-60

  1.6.6. EULEX-ov mandat za nadgledanje (nakon 15. juna 2018. god.)

Afrim Islami protiv EULEX-a, 2018-04, 27. mart 2019. god., par. 15-17

1.7. Druga pitanja

  1.7.1. Priznavanje prava podnosiocu žalbe od strane EULEX-a

Maxhera protiv EULEX-a, 2012-04, 4. oktobar 2012 u par. 12-13

  1.7.2. Bez nadležnosti nad poreskim pitanjima

Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 20

  1.7.3. Bez ovlašćenja da razmatra privatne sporove

Taraku protiv EULEX-a,  2013-26, 27. maj 2014., u par. 13
Sogojeva protiv EULEX-a, 2012-18, 6. jun 2012. god. u par. 6-8
Gashi protiv EULEX-a, 2011-25, 20. mart 2012 u par. 8-9
Rudi protiv EULEX-a, 2010-11, 14. septembar 2010 u par. 6

  1.7.4. KRLJP nije apelacioni sud

Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 21
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012   u par. 21

  1.7.5. Indirektno ovlašćenje Komisije za razmatranje

Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 37-38

  1.7.6. 6-meseci rok za podnošenje žalbi

Dragiša Kostić protiv EULEX-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par. 32-46
S.H. protiv EULEX-a, 2016-28, 28. mart 2019. god., u par. 50
Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 27. mart 2019. god., par. 50-56
C.X. protiv EULEX-a, 2017-07, 24. maj 2018, u par. 15
Feriz Gashi protiv EULEX-a, 2017-06, 24. maj 2018., u par. 25
Hysni Gashi protiv EULEX-a, 2017-05, 24. maj 2018., u par. 25
F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 13. jun 2017., u par. 42-46
A.Z. protiv EULEX-a, 2017-01, 11. april 2018., u par 21
Mentor Qela protiv EULEX-a, 2016-07, 17. oktobar 2017., u par. 12
Axhemi Zyhdi protiv EULEX-a, 2016-05, 17. ktobar 2017., u par. 15-16
Skender Jashari protiv EULEX-a, 2016-01, 07. mart 2017., u par. 11
Teresa Peters protiv EULEX-a, 2015-05, 07. mart 2017., u par. 17-20
Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 2014-10, 09. januar 2017., u par. 29 i 46
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u pars 44-48
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30. septembar 2015. god., u pars 91-100
Sula protiv EULEX-a, 2015-10, 01. mart 2016. god., u par. 16
Mikić protiv EULEX-a, 2014-38, 15. jun 2015. god., u pars 8-9
K.P. protiv EULEX-a, 2014-31, 21. april 2015. god., u par. 15
Emërllahu protiv EULEX-a, 2012-15, 8. april 2013. god. u par. 9.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 42.
Gashi protiv EULEX-a, 2012-13, 8. april 2013. god. u par. 10.
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 25
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012 u par. 25-33
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 39-42
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 par. 16-17
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 17-18
Trajkovic protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011 u par. 13-14
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 16-18
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011 u par. 19-20
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 51

  1.7.7. Status ‘žrtve’

Milorad Trifunović protiv EULEX-a-a, 2016-09, 19. jun 2019. god., par.15
Dragiša Kostić protiv EULEX-a-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par.8
Milan Ađančić protiv EULEX-a-a, 2016-14, 19. jun 2019. god., par. 18
Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 2014-10, 09. januar 2017., u par. 25
Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15. jun 2015. god., u par. 14
Emërllahu protiv EULEX-a, 2012-15, 8. april 2013. god. u par. 10-13.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 52-55.
Ibishi protiv EULEX-a, 2012-07, 15. januar 2013 u par. 6-8
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 43-47
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 15

  1.7.8. Actio popularis

Teresa Peters protiv EULEX-a, 2015-05, 07. ,mart 2017., u par. 16
Ibishi protiv EULEX-a, 2012-07, 15. januar 2013 u par. 7

  1.7.9. Tekuća/neprekidna obaveza EULEX-a (prema postupcima UNMIK-a)     

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 83-97, naročito par. 88

  1.7.10. EULEX i dužnost da zaštiti ljudska prava

H&G protiv EULEX-a, 2012-19 & 20, 30. septembar 2013., u par. 41-53
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 50.

1.7.11. EULEX nije država – mogućnost da garantuje zaštitu ljudskih prava je ograničena za razliku od spomenut

Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 19. jun 2019. god., par. 55-56
Dragiša Kostić protiv EULEX-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par. 26-28
Thomas Rüsche, 2013-21, 11. januar 2017., u par. 56
Fitim Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015., u par. 54
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., u par. 56
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., u par. 30
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god.,u par. 43-45         
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 54   
K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 to 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 53
A,B,C & D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 & 12, 20. jun 2013. god., u par. 50

1.7.12. Preuranjena žalba

Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 20-22
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 28-29

1.7.13. Neosnovana žalba

Mentor Qela protiv EULEX-a, 2016-07, 17. oktobar 2017., u par. 16
Valon Jashari protiv EULEX-a, 2016-04, 07. mart 2017., u par. 11
Skender Jashari protiv EULEX-a, 2016-01, 07. mart 2017., u par. 12-13
K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 46-47
W.D. protiv EULEX-a, 2015-03, 01. mart 2016. god., u par. 20-22
Berisha protiv EULEX-a, 2015-08, 01. mart 2016. god., u par. 15-16
Shkololli protiv EULEX-a, 2015-03, 29. februar 2016. god., u par. 9
Zherka protiv EULEX-a, 2014-42, 15. jun 2015. god., u par. 14

1.7.14 Žalba suštinski ista kao pitanje koje je već razmatrano od strane komisije

Feriz Gashi protiv EULEX-a, 2017-06, 24. maj 2018., u par. 21
Hysni Gashi protiv EULEX-a, 2017-05, 24. maj 2018., u par. 20

 

1.8. Policija EULEX-a

  1.8.1. Izvršna ovlašćenja policije

A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par.45.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 33 – 38, 40
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 26.
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011. god. u par. 39

  1.8.2. Planiranje i sprovođenje policijskih operacija

H&G protiv EULEX-a, 2012-19 & 20, 30. septembar 2013. god., u par. 48-53
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 46-51; 55-61, 64-65.

  1.8.3. EULEX kao drugo-reagujući

H&G protiv EULEX-a 2012-19 & 20, 30. septembar 2013. god. u par. 34
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 49.

   

2. PROCEDURALNA PITANJA

2.1. Sastav Komisije

  2.1.1. Mogućnost zasedanja u odsustvu člana

Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01, 5. jun 2012 u par. 2

  2.1.2. Izuzeće ili diskvalifikacija člana Komisije / Sekretarijata

X. i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 5. oktobar 2012 u par. 3
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012 u par. 1
Lazić protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011 u par. 2
Jovanović protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 2
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 2
“SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 2

  2.1.3. Mogućnost da odluku donese  ’većina’

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 23. novembar 2011 nakon par. 77
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 nakon par. 88

2.2. Informacija, pitanja, podnesci

  2.2.1. Proceduralna sredstva za potraživanje informacija

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 9

  2.2.2. Ovlašćenje Komisije da obavesti žalioca o mogućnosti ponovnog podnošenja žalbe

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 17

  2.2.3. Zahtev za podneske od strane stranaka

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011 u par. 2 i 3
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 2 i 4

  2.2.4. Mogućnost raspitivanja oko proceduralnih koraka koje su preduzeli nadležni organi

Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 3

  2.2.5. Zahtev za informacije i situacija delimičnog slaganja sa zahtevom

Mehmetaj protiv EULEX-a, 2010-03, 14. septembar 2011 u par. 2

  2.2.6. Zahtev Komisije da razmotri predmet slučaja

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 4

  2.2.7. Mogućnost direktnog (elektronskim putem) kontakta sa podnosiocem žalbe

Luizim Gashi protiv EULEX-a, 2010-14, 7. decembar 2010. god. u par. 1.

  2.2.8. Obaveštavanje Šefa Misije i zahtev za mišljenje

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 u par. 1

2.3. Pitanja podnosioca žalbe

  2.3.1. Pitanja predstavljanja podnosioca žalbe

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 17

  2.3.2. Pravo podnosioca žalbe da bude saslušan

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011 u par. 2-3 i 18.
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 2-4
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 u par. 4-5
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011 u par. 1, 3-4,

2.3.3. Skidanje slučaja sa liste: Neuspeh žalioca da komunicira sa Komisijom/žalilac ne namerava da nastavi sa žalbenim procesom

Vuleta Vostić protiv EULEX-a, 2015-16, 13. jun 2017., u par. 10
Miodrag Konić protiv EULEX-a, 2015-14, 13. jun 2017., u par. 10
Musli Hyseni protiv EULEX-a, 2014-39, 27. jun 2016., u par. 18
Hajdari protiv EULEX-a, 2014-40, 15. jun 2015. god., u par. 14
Hyseni protiv EULEX-a, 2014-21, 10. novembar 2014. god., u par. 10-11
Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011. god. u par. 19

  2.3.4. Mogućnost ponovnog predstavljanja žalbe

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011. god. u par. 20

 2.4. Pitanja istrage

  2.4.1. Predlog ŠM-u za nametanje privremenih mera (vezano za istragu)

W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012. god. nakon par. 30

  2.4.2. Dužnost da se sprovede istraga

Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 19. jun 2019. god., par.70-85
S.H. protiv EULEX-a, 2016-28, 28. mart 2019. god., par. 52-56
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 46-47, 57-65
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u par. 38-39
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 88
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 67
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. god. u par. 28.
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 74-77

2.4.3. Dužnost da žrtve budu uključene/obaveštene

Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 19. jun 2019. god., par. 64-69
Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 27. mart 2019. god., par. 60
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 61-62
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 59

2.4.4. Poverljivost istraga i zaštita prava žrtava

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 72-74

2.4.5. Zaštita svedoka u krivičnim istragama

Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 2014-10, 09. januar 2017., u par. 24-26
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god., u par. 34-35, 47-53
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 38-42

2.4.6. Odgovornost i javni uvid – obrazložena odluka o prekidu razmatranja

Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 67-69

2.4.7. Ovlašćenja EULEX-ovih tužilaca pod zakonom o nadležnostima

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., u par. 53-63
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 84-90
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 60-64

2.4.8. Ovlašćenja EULEX-ovih tužilaca u “posebnim okolnostima” (Čl. 7 (a) Zakona o pravnoj nadležnosti)

Afrim Islami protiv EULEX-a, 17. oktobar 2017., 2016-27, u par. 21
Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 09. januar 2017., 2014-10 u par. 40
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., u par. 62
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 90
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 60-64

2.4.9. Istrage povodom slučajeva osoba nestalih/ubijenih tokom sukoba

Milorad Trifunović protiv EULEX-a, 2016-09, 19. jun 2019. god., par. 48
Dragiša Kostić protiv EULEX-a, 2016-10, 19. jun 2019. god., par.
Milan Ađančić protiv EULEX-a, 2016-14, 19. jun 2019. god., par. 49
S.H. protiv EULEX-a, 2016-28, 28. mart 2019. god.,
Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 27. mart 2019. god.,
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god.,
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god.
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god.

2.4.10. Specijalna istražna radna grupa (SITF) - status vis-à-vis misije EULEX

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 66-71

2.4.11. Predmet koji je očigledno van nadležnosti tužioca EULEX-a

A.Z. protiv EULEX-a, 2017-01, 11. april 2017., u par. 19

2.4.12. Adekvatnost istrage

Nikollë Sokoli protiv EULEX-a, 09. januar 2017., 2014-10, u par. 23-34

 

2.5. Praćenje sprovođenja preporuka

2.5.1. Nadležnost za praćenje sprovođenja preporuka

D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 07. mart 2017., u par. 5
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 07. mart 2017., u par. 2
L.O. protiv EULEX -a, 2014-32, 07. mart 2017., u par. 5
L.O. protiv EULEX -a, 2014-32, 19. oktobar 2016., u par. 4
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 10. januar 2017., u par. 8
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 29. februar 2016. god., u par. 3
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 11. novembar 2015. god., u par. 2
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., u par. 3
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., u par. 4
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, odluka o sprovođenju preporuka komisije,  
23. novembar 2011 par. 1 i par. 10-13
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, odluka o sprovođenju preporuka komisije,
23. novembar 2011 par. 1 i par. 9-10

2.5.2. Procena od strane Komisije o naporima učinjenim da se njihova odluka sprovede          

F. i ostali žalioci protiv EULEX-a, 2011-27, 19. jun 2019. god., par. 15-16
X i 115 drugih žalilaca protiv EULEX-a, 2011-20, 27. mart 2019. god., par. 45-47
Thomas Rüsche, 2013-21, 13. jun 2017., u par. 4-7
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 07. mart 2017., u par. 4-10
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 07. mart 2017., u par. 5-8
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 07. mart 2017., u par. 7-15
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 19. oktobar 2016., u par. 8-11
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 10. januar 2017., u par. 4-6
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 10. januar 2017., u par. 45-49
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 29. februar 2016. god., u par. 7-10
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 11. novembar 2015. god., u par. 8-13
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., u par. 15-21
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., u par.
W protiv EULEX-a, 2011-07,26. avgust 2014. u par. 17-19
H&G protiv EULEX-a, 2012-19&20, 27. maj 2014. u par. 3
ABCD protiv EULEX-a, 2012-09,10,11&12, 05. februar 2014. u par. 3
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 23. novembar 2011. god. u par. 7-10
Rudi protiv EULEX-a, odluka o sprovođenju preporuka komisije, 2010-07, 23. novembar 2011. god. u par. 10-13

  2.5.3. Preporuke koje nisu sprovedene / ili su sprovedene delimično – pozivnica da se ponovo razmotre/preduzmu dalji postupci

Thomas Rüsche, 2013-21, 13. jun 2017., završeno
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 07. mart 2017., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 07. mart 2017., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 19. oktobar 2016., završeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 10. januar 2017., završeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., završeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., završeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 26. novembar 2013. god., završeno

2.6. Ponovno ispitivanje žalbe

  2.6.1. Pravilo 42. i nove činjenice

Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 10. novembar 2014. god. u par. 7
Y. protiv EULEX-a, (ponovno ispitivanje) 2011-28, 15. januar 2013. god. u par. 7-10

  2.6.2. Pravilo 42. i novi dokazi

Tome Krasniqi protiv EULEX-a,2014-04, 10. novembar 2014. god., u par. 13
J protiv EULEX-a, 2013-04, 07. april 2014., u par. 6-7
Y. protiv EULEX-a, (ponovno ispitivanje) 2011-28, 15. januar 2013. god. u par. 11-15

2.7. Ostala proceduralna pitanja

2.7.1. Odluka Komisije proprio motu kako bi zaštitili identitet podnosioca žalbe

W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti) 2011-07, 5. oktobar 2012. god. u par. 5

  2.7.2. Udruživanje žalbi shodno članu 20. PR-a

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 7
H&G protiv EULEX-a, 2012-19 & 20, 30. septembar 2013., u par. 6
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 8

3. PITANJA DOKAZA

 3.1. Vrednost dokaza činjenica koje datiraju pre - 9. decembra 2008. god.

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 96-97

 3.2. Neotkrivanje dokaza naspram prava žalioca u postupku pred komisijom

F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., u par. 9-12
F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 13. jun 2017., u par. 15-21

 

4. OSNOVANOST

4.1. Član 2. EKLJP

4.1.1. Povreda člana 2.

Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 19. jun 2019. god., par. 94-98
F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., u par. 51-52
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., završeno

4.1.2. Nema povrede člana 2./nema dokaza o postupanju nasuprot datog člana.

F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., u par. 46-49
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 34
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 36-42

4.1.3. Važnost člana 2. EKLJP-a

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 65-70

4.1.4. Pozitivne obaveze pod članom 2. EKLJP-a, uključujući i obavezu da se sprovede istraga

F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., u par. 36-45
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., u par. 60
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., u par. 36
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 58-65
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 68-70

  4.1.5. Član 2. i potreba za jednim efektivnim pravosudnim sistemom

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 69

4.2. Član 3.  EKLJP-a

4.2.1. Povreda člana 3.

Zufe Miladinović protiv EULEX-a, 2017-02, 19. jun 2019. god., par. 97-100
F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., u par. 54-70
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., završeno

4.2.2. Nema dokaza o postupanju suprotno članu 3.

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 35-36
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 55-57
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 36-38

  4.2.3. Minimalni nivo ozbiljnosti

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par.
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 55
Krasniqi protiv EULEX-a, 2013-02, 30. avgust 2013. god. u par. 11-13
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. god. u par. 27

  4.2.4. Navodna povreda prava koja se ne može pripisati EULEX-u

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 55-61

 

4.3. Član 5. EKLJP-a

4.3.1. Bez povrede člana 5.

Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 43-44

  4.3.2. Pitanje dužine pritvora

Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 45-52
Martinović protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 15-16

  4.3.3. Pristup dokumentaciji

Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 12
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 43-44

  4.3.4. Neosnovana žalba

 K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 47

4.4. Član 6. EKLJP-a

  4.4.1. Pravo pravičnog suđenja

Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 20-22
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012 u par. 11-12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 37-38 

  4.4.2. Trajanje postupka i neopravdano odlaganje (kao pitanje ljudskih prava)

Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 57-68
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011. god. u par. 14
Kazagić ptoriv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. u par. 77
Krstić protiv EULEX-a, 2010-08, 23. februar 2011. god. u par. 15

  4.4.3. Izvršenje presude kao osnovnog dela prava na pravično suđenje            

Rastelica protiv EULEX-a, 2014-07, 27. maj 2014., u par. 11
Asllani protiv EULEX-a, 2011-26, 23. novembar 2011. god. u par. 35

  4.4.4. Praktična i delotvorna prava i dužnost vlasti da deluju na vreme

Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 68

  4.4.5. Neizvesnost i efikasno uživanje u pravu

Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 64-65
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 69 i par. 71-72

  4.4.6. Nadležnost i zakonitost upravnih organa da odlučuju o pitanjima prava (ukoliko je sudsko razmatranje potpuno)

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 87-88

  4.4.7. Sudsko razmatranje administrativnih odluka i zahteva za pravičnost

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 88

  4.4.8. Ne postoji pravo na krivično gonjenje

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 42-43

  4.4.9. Izvršenje presude i pristup pravosuđu

Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god.;

  4.4.10. Pristup pravosuđu i njegova ograničenja

Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 18-19
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 25-27
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011, par.61-62 and par. 76

4.5. Član 8.

4.5.1.Nema povrede člana 8.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 60-61
Krlić protiv EULEX-a, 2012-21, 26. avgust 2014., u par. 24-29
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 36-42

  4.5.2. Povreda člana 8.

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 44-54
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., zaključeno
H&G protiv EULEX-a, 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 56
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 39-55.

  4.5.3. Skup člana 8.

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 44-46
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 58

  4.5.4. Mešanje u prava žalioca shodno člana 8 što nije u skladu za zakonom

W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013., u par. 40-44

  4.5.5. Legitimni cilj

W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 45.

  4.5.6. Proporcionalno mešanje

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 48-54
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013., u par. 46-52

  4.5.7. Pozitivna obaveza pod članom 8.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 59
Krlić protiv EULEX-a, 2012-21, 26. avgust 2014. u par. 25

  4.5.8. Zaštita časti i reputacije

Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., u par. 44-45

4.6. Član 9.

  4.6.1. Povreda člana 9.

H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 56
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.

4.7. Član 11.

4.7.1. Povreda člana 11.

A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.

4.8. Član 13.

4.8.1. Povreda člana 13.

Thomas Rüsche, 2013-21, 11. januar 2017., u par. 56-65
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 73
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 04. februar 2014., završeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 67
Becić protiv EULEX-a, 2013-02, 12. novembar 2014. god., u par. 58-63
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 66-67

  4.8.2. Obaveza EULEX-a da obezbedi adekvatne pravne lekove

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 63 itd.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 40.

4.8.3. Obaveza da se zabeleže i registruju žalbe povodom navoda kršenja prava

Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god., u par. 56. i 60.

4.8.4. Postupci/nadležnosti kosovskih organa vlasti koji ne oslobađaju EULEX od svojih obaveza

Thomas Rüsche, 2013-21, 11. januar 2017., u par. 55
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god., u par. 59

4.8.5. Neuspeh da se ispitaju navodna kršenja

D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 62-67

4.8.6. Postojanje povrede druge odredbe nije preduslov za primenu Čl. 13 (diskutabilna žalba)

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 62

 

4.9. Član 1. protokol 1. EKLJP

4.9.1. Pravo na imovinu i posedovanja, uključujući zakonitosti ograničenja nad istima

Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012. god. u par. 11-12.
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 70-84.
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. u par. 63-72.

4.9.2. Parnice na čekanju i legitimno očekivanje posedovanja

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 61-82.

4.9.3. Nepoštovanje sudskog naloga i ometanje prava na imovinu      

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 76 i 80.

4.10. Opšta pitanja

  4.10.1. Uslov dobrog upravljanja vlasti

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 74.

4.10.2. Ograničavanje prava i pravo da se jedna odluka obrazloži

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par 78.

5. PRAVNI LEK

5.1. Mogućnost za Komisiju da prepozna “poželjniji” tok postupaka

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 86.

5.2. Preporuke za korektivne mere

Fitim Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015., završeno
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god. zaključeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god. zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god. zaključeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 4. februar 2014. god. zaključeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. zaključeno
Kazagic  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. zaključeno
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. zaključeno
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. nakon par. 77.
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. nakon par. 89.
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. nakon par. 55.

5.3. Priznanje povreda prava kao pravni lek

F i ostali protiv EULEX-a, 2011-27, 05. decembar 2017., zaključeno
Fitim Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015.,
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., i I.R., 2014-11 do 2014-17, 19. oktobar 2016., završeno
Rajhane Sadiku-Sula, 2014-34, 19. oktobar 2016., završeno
Y.B. protiv EULEX-a, 2014-37, 19. oktobar 2016., završeno
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god. zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 4. februar 2014. god. zaključeno
H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. zaključeno
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. zaključeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. zaključeno
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. zaključeno

5.4. Neuspeh da se primene privremene mere

W protiv EULEX-a (osnovanost), 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 22-23