Komisija za Pregled Ljudskih Prava


Datum                 05.08.2010

Komisija za razmatranje ljudskih prava (KRLjP) za EULEX na Kosovu, kao nezavisan mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava koje je EULEX na Kosovu počinio prilikom izvršavanja svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je kršenje ljudskih prava izvršeno i pripremiće se preporuke za korektivne mere. Te mere ne podrazumevaju novčanu nadoknadu.  KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, i iste će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.

KRLjP će održati svoju narednu sednicu od 13. do 15. septembra 2010. godine. Kako bi se javnost upoznala sa funkcijama KRLjP I kako bi mogli da podnesu svoje žalbe, Komisija poziva medije da objave informacije o komisiji i njenom mandatu.

Za više informacija, kao i za pristup obrascima za žalbu i uputstvima za podnošenje žalbe, molimo posetite internet stranicu www.hrrp.eu  ili zakažite sastanak sa članovima sekretarijata, adresa: Zgrada KRLjP, Ul. Rrustem Statovci, br. 29 – Priština, tel. 043-78 2125

 

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.