Preliminarna sednica – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Priština, 6. maj 2010

Članovi Komisije za razmatranje ljudskih prava (HRRP), uljučujući i jednog zamenika člana su u Prištini, između 4. maja i 6. maja 2010 održali svoju prvu planiranu sednicu.

Zamenik šefa EULEX misije na Kosovu, g-dini Roy Reeve je 4. maja imenovao tri izabrana člana HRRP-a za EULEX Kosovo. Članovima HRRP-a, g-đa Magdalena Mieryewska, g-din Antonio Balsamo i g-din Francesco Florit je određen jednogodišnji mandat uz mogućnost obnavljanja. G-đa Gabriele Gaube je imenovana za zamenika člana Komisije i ona će zamenjivati g-dina Francesca Florita, koji je EULEX sudija, u slučajevima nastanka sukoba interesa.

Komisija, koja će razmatrati žalbe svakog lica koji bude tvrdio da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svog izvršnog mandata, je osnovana nakon odluke od strane Evropske Unije dana 20. novembra 2009. godine. Članovi Komisije će služiti u smislu da Komisija svoje dužnosti i funkcije obavlja nepristrasno i sa integritetom.

Tokom svoje preliminarne sednice, članovi odbora su razmatrali mnoga pitanja vezana za njihov rad, usvojili su Pravila postupaka dana 5. maja i članovi Komisije su odredili g-dina Antonia Balsama za presedavajućeg HRRP-a.

Prvo redovno zasedanje HRRP-a će se održati u Prištini između 9. juna i 11. juna 2010. godine. HRRP će se nakon toga redovno sastajati i obavljati svoje funkcije unutar svojih prostorija. Sektretarijat Komisije će voditi viši pravni službenik, g-din John J. Ryan.

 

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.