Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       02-2014
Datum                 30.04.2014
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 20 zasedanje u Prištini od 07. do 09. aprila 2014. godine.  

Komisija je proglasila četiri slučaja neprihvatljivim. U dva slučaja od spomenutih je utvrđeno da nije prikazano da je EULEX bio umešan u bilo kom svojstvu povodom spornih pitanja. Shodno tome, žalbe spadaju van nadležnosti Komisije. Druga dva slučaja su se odnosila na postupke koji se vode pred Žalbenim Većem Kosovske Agencije za Imovinu pri Vrhovnom Sudu kosova i pred krivičnim Sudom na Kosovu. Kao i u mnogim drugim prethodnim slučajevima koji se odnose na slične žalbe, Komisija je našla da nije nadležna da razmatra sudske postupke koji se vode pred Kosovskim Sudovima, čak iako sudije EULEX-a sede na klupi istih.

U jednom slučaju, podnosilac žalbe je tražila da se njena žalba ponovo razmotri.  Komisija je zaključila da nije bilo osnova za ponovno razmatranje iste pošto podnosilac žalbe nije uspela da ukaže na bilo koje nove dokaze. 

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici komisije odmah nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredno zasedanje Komisije je zakazano da se održi od 26. do 28. maja 2014. godine.

Tokom proteklih četiri meseca došlo je do značajnog povećanja u broju slučajeva kod Komisije. Registrovano je 29 novih slučajeva od početka 2014. godine. Trenutno je 48 slučajeva na čekanju pred Komisijom, od čega je 15 prosleđeno strankama, jedan je proglašen prihvatljivim. Preostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.