Saopštenje za štampu

Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       01-2014
Datum                 28.02.2014
Kontakt              John J. Ryan

Od 03. do 05. februara 2014. godine u Prištini održano je 19 redovno zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija). 

Komisija je našla da je EULEX na Kosovu prekršio pravo podnosioca žalbe na efikasan pravni lek u slučaju Zahiti protiv EULEX-a. Podnosilac žalbe je izjavila da ju je napao i povredio jedan policajac iz EULEX-a, a rezultat toga je bio takav da ona nije bila u mogućnosti da radi nekoliko meseci.

Komisija tvrdi da se od EULEX-a kao jedne misije vladavine prava sa ograničenim izvršnim mandatom očekuje da pruži efikasne pravne lekove povodom nepobitnih tvrdnji koje se odnose na postupke njihovog kadra. U ovom slučaju, Komisija je našla da je EULEX, na samom početku, poricao bilo kakvu odgovornost povodom ovog pitanja i nisu uspeli da obezbede proceduralni pravni lek pomoću kog bi podnosilac žalbe mogla da podigne svoju žalbu na viši nivo. Komisija je pozvala Šefa Misije da reši navedene nedostatke pomoću nekoliko popravnih preporuka.

U propratnoj odluci za takozvane Vidovdanske slučajeve (četiri slučaja u vezi incidenta koji se desio na Vidovdan 28. juna 2012. god.) Komisija je konstatovala da je Šef Misije EULEX-a u većini sproveo preporuke koje je Komisija dala.

Komisija je još tri slučaja proglasila neprihvatljivim. Svi se odnose na žalbe na nepravedno i predugo trajanje parničnog postupka pred sudovima na Kosovu. Komisija je našla da žalbe ne spadaju unutar sfere njihovog mandata, pošto oni nemaju pravnu nadležnost niti nad administrativnim a ni nad pravosudnim aspektima rada kosovskih sudova. Jedan slučaj je skinut sa liste žalbi.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredno zasedanje Komisije je zakazano da se održi od 31. marta do 02. aprila 2014. godine.

Trenutno je 33 slučaja na čekanju pred Komisijom, od toga je četrnaest prosleđeno strankama, jedna je proglašena prihvatljivom. Preostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.