Komisija za Reviziju Ljudskih Prava- 5to redovno zasedanje

Broj                   02-2011
Datum               25.02.2011
Kontakt             John J Ryan

Komisija za Reviziju Ljudskih Prava
Komisija za reviziju ljudskih prava (u daljem tekstu „Komisija“) je održala svoje 5to redovno zasedanje u Prištini od 21. do 23. februara 2011. godine.

Komisija je naglasila da je trinaest (13) žalbi na čekanju a dve (2) od tih žalbi je proglasila neprihvatljivim. Odluke o neprihvatljivosti su poslate podnosiocima žalbi kao i šefu misije (u tekstu „ŠM“), EULEX-a na Kosovu i iste će biti objavljene na internet stranici Komisije nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Još Šest (6) žalbi je saopšteno ŠM-u radi njegovih zapažanja i komentara o prihvatljivosti i osnovanosti tih slučajeva. Ispitivanje tih slučajeva će se nastaviti na kasnijim zasedanjima Komisije nakon prijema zapažanja i komentara od ŠM-a i podnosioca žalbe.

Pored ispitivanja žalbi, Komisija je nastavila sa svojom tekućom informativnom kampanjom tako što je organizovala predavanje na Pravnom Fakultetu Prištinskog Univerziteta. Ovom događaju je prisustvovalo odprilike pedeset (50) studenata koji su aktivno učestvovali u delu pitanja i odgovora nakon predstavljanja Komisije, njenog mandata i aktivnosti.

g-din Xavier Bout de Marnhac, novi Šef Misije, EULEX-a na Kosovu je posetio Komisiju u njenim prostorijama 23. februara i ukratko mu je saopšten mandat i aktivnosti Komisije.

Naredno zasedanje Komisije će se održati od 04. do 06. aprila 2011. god.
Molimo posetite www.hrrp.eu radi više informacija o Komisiji.

Napomena za urednika;
Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.