Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Broj                      03-2015
Datum                 23.07.2015
Kontakt              John Ryan

Od 15. do 17. juna 2015. godine Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 26-o zasedanje.  

Komisija je proglasila tri slučaja neprihvatljivim. Od toga jedan je podnet nakon isteka šest-o mesečnog vremenskog roka navedenog u pravilniku rada Komisije.  U drugom slučaju komisija smatra da je žalba neosnovana. Treći slučaj se odnosi na smrt člana kadra EULEX-a, navodno zbog nemara dela medicinske jedinice EULEX-a. Komisija smatra da nije nadležna da razmatra navodna kršenja ljudskih prava nad EULEX-ovim kadrom. Pored toga, izjavili su da postupci i propusti medicinskih stručnjaka iz EULEX-a ne spadaju unutar sfere izvršnog mandata EULEX-a, a samim tim i žalba spada van pravne nadležnosti Komisije.

Komisija je jedan slučaj skinula sa liste žalbi. Pošto žalilac nije podneo dokumente koje je Komisija tražila a takođe je bilo nemoguće stupiti u kontakt sa istim, Komisija je zaključila da on ne namerava da nastavi sa procesuiranjem njegove žalbe.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije odmah nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredno zasedanje komisije je zakazano za drugu polovinu septembra 2015. god.

Trenutno je pred Komisijom na čekanju 30. slučajeva. Od toga je 15. slučajeva prosleđeno strankama radi dobijanja njihovih zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti istih. Ostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji molimo posetite sledeći sajt www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.