Komisija za Pregled Ljudskih Prava


Datum                 21.07.2010

Odbor za Razmatranje Ljudskih Prava (ORLJP) održao je sastanak 19-og i 20-og jula 2010 godine, posvećen njegovom programu dosezanja.  

S tim u vezi ORLJP je održao regionalne sastanke upoznavanja sa NVO, predstavnicima civilnog društva, predstavnicima opština, omladinskim organizacijama i KPS u opštinama Gnjilane/Gjilan, Uroševac/Ferizaj, Prizren, Peć/Pejë i Mitrovica/Mitrovicë.

ORLJP je upoznao učesnike sa njegovim mandatom i dosadašnjim aktivnostima. Nakon toga održana je diskusija koja se bavila, između ostalog, shvatanjima i očekivanjima koje kosovska populacija ima u vezi sa ORLJP. Učesnici su naglasili značaj nezavisnosti ORLJP kao i potrebu za transparentnošću u njegovom radu i potrebu za objavljivanjem njegovih nalaza i preporuka.

Pored toga, predsedavajući član ORLJP, gospodin Antonio Balzamo, dao je intervju Radio Dukadjini-ju i časopisu Zeri,  20-og jula 2010 godine. 

UNMIK i KFOR radio započeće sa emitovanjem reklame o ORLJP tokom jula 2010 godine, a časopis Zeri je tokom juna 2010 godine objavio članak o ORLJP.

Sledeći sastanak ORLJP biće organizovan u Prištini/Prishtinë od 13-og do 15-og septembra 2010 godine.

 

 

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.