Komisija za Reviziju Ljudskih Prava- 6to redovno zasedanje

Broj                   03-2011
Datum               20.04.2011
Kontakt             John J Ryan

Komisija za Reviziju Ljudskih Prava
Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 6to redovno zasedanje u Prištini, od 6. do 8. aprila 2011. god.

Komisija je navela da je šestaest (16) žalbi na čekanju kod komisije. Komisija je jednu (1) od tih žalbi je proglasila neprihvatljivom. Komisija je takođe otkrila kršenje ljudskih prava od strane EULEX-a tokom sprovođenja svog izvršnog mandata u jednoj (1) žalbi. Slučaj se odnosi na ne-izvršenje konačne odluke u žalbi vezanoj za imovinu u Mitrovici. Kršenje je vezano za član 6 evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovne slobode (EKLjP) i člana 1 Protokola br. 1 u Konvenciji. Odluka će biti prosleđena podnosiocu žalbe kao i šefu misije (čitaj: ŠM), EULEX-a na Kosovu i biće objavljena na veb-stranici komisije nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Pored ispitivanja žalbi, komisija je nastavila sa svojom tekućom informativnom kampanjom i sastala se sa opštinskim koordinatorima i službenicima za ljudska prava u zgradi vlade, u grupnoj diskusiji o nasilju u porodici u sudskoj praksi evropskog suda za ljudska prava u zgradi komisije za razmatranje ljudskih prava i na sastanku informativne kampanje sa studentima na američkom univerzizezu na kosovu, Priština. Ovi događaju su uključili prezentacije od strane komisije o njihovom mandatu i aktivnostima. Ostali sastanci informativne kampanje su održani na nedeljnoj osnovi širom svih opština na Kosovu.

g-din Andrew Sparkes, zamenik šefa misije EULEX-a na Kosovu bio je u počasnoj posetio komisiji 8. aprila i ukratko su mu predstavljeni mandat i aktivnosti.

Komisija je ponovo odabrala g-dina Antonia Balsama za svog predsedavajućeg člana na drugi zaredom jednogodišnji mandat. Naredno zasedanje komisije će se održati od 6. do 8. juna 2011. god.

Posetite www.hrrp.eu za više informacija o komisiji.

Napomena za urednika;
Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.