Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Broj                      02-2015
Datum                 15.05.2015
Kontakt              John Ryan

Od 20. do 22. aprila 2015. godine Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 25. zasedanje.  

U slučaju X i 115 ostalih žalilaca protiv EULEX-a Komisija je našla da je EULEX na Kosovu prekršio prava žalilaca na efikasan pravni lek, garantovana članom 13. Evropske konvencije za ljudska prava. Žalbu je podnelo 116 Roma, interno raseljenih lica (čitaj: IRL) koji su raseljeni tokom sukoba 1999. godine i smešteni u nekoliko kampova za IRL. Komisija je konstatovala da je EULEX-ovim neuspehom da otpočnu istragu povodom navodnih kršenja prava žalilaca ugrožena njihova mogućnost da dobiju jedan efikasan pravni lek za štetu koju su pretrpeli. Komisija je takođe dala i preporuke Šefu Misije radi preduzimanja popravnih mera.

Komisija je donela udruženu odluku za slučajeve koje su podneli desetorica srpskih građana, koji su uhapšeni i kako se navodi pretučeni od strane kosovskih policajaca kada su prisustvovali božićnoj proslavi u Manastiru u Gračanici 2013. godine. Komisija je konstatovala da je EULEX uradio sve što je bilo moguće uraditi u datim okolnostima i da situacija na koju se žale nije dovela do povrede ljudskih prava koja se mogu pripisati EULEX-u.

Pet slučajeva je proglašeno neprihvatljivim. Od toga, za tri slučaja je Komisija konstatovala da nema pravnu nadležnost da ih ispita pošto se oni odnose na postupke koji se vode pred kosovskim sudovima. U jednom slučaju je Komisija konstatovala da nije prikazano da je EULEX bio umešan ma u kom svojstvu u problem na koji se žalba odnosi. A u jednom slučaju je Komisija konstatovala da je žalba preuranjena, pošto je sporni postupak još uvek nerešen.

Sve odluke će biti objavljene na internet sajtu Komisije odmah nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi u drugoj polovini juna 2015. god.
Trenutno je pred Komisijom na čekanju 29. slučajeva. Od toga je 15. slučajeva prosleđeno strankama radi dobijanja njihovih zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti istih; za dva slučaja je Komisija dala preporuke Šefu Misije za preduzimanje popravnih mera i čeka se njegov odgovor. Preostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji molimo posetite sledeći sajt www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.