Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Broj                      05-2014
Datum                 12.12.2014
Kontakt              Joanna Marszalik

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 23 zasedanje u Prištini od 10. do 12. novembra 2014. godine.

Komisija je donela propratnu odluku u vezi predmeta Zahiti protiv EULEX-a (u kojoj je žalilac navela da je napadnuta i povređena od strane policajca EULEX-a a ishod toga je bio da ona nije bila u mogućnosti da radi nekoliko meseci). Komisija je konstatovala da je šef misije EULEX-a sproveo preporuke koje je Komisija dala ali delimično. Komisija je pozvala šefa misije da ponovo uzme u obzir sprovođenje preostalih preporuka.

U predmetu Becić protiv EULEX-a Komisija je konstatovala da je EULEX na Kosovu povredio prava žalioca na jedan efikasan pravni lek koji je zagarantovan članom 13. Evropske konvencije za ljudska prava. Komisija je takođe dala i preporuke šefu misije kao vid popravne mere. 

Drugih pet slučajeva je proglašeno neprihvatljivim. Od toga se tri odnosila na postupke koji se vode pred Kosovskim sudovima. Kao i u mnogim drugim ranijim sličnim slučajevima, Komisija je izjavila da nema nadležnost da razmatra postupke koji se vode pred kosovskim sudovima, čak iako sudije EULEX-a sede na klupama istih. U jednom slučaju Komisija je našla da nije prikazano da je EULEX bio uključen u bilo kojem svojstvu u pitanja na koja se žalilac žali. U još jednom slučaju Komisija je konstatovala da nema nadležnost nad žalbom pošto je istu podneo jedan radnik EULEX-a. I jedna žalba je povučena sa spiska žalbi.

Komisija je prosledila dva predmeta Šefu Misije EULEX, tražeći njegova zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti istih. Jedna od tih žalbi je podneta od strane rođaka osobe koja se vodi kao nestala od 1999. godine. Žalilac tvrdi da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka njenog rođaka. Drugi slučaj se tiče istrage koju je sproveo jedan tužilac EULEX-a.

Za dva predmeta su žalioci zatražili da se ponovo razmotre njihove žalbe. Komisija je zaključila da nije bilo osnova da se ponovo razmatraju isti pošto žaliocu nisu predstavili nikakve nove dokaze.

Sve odluke će biti objavljene na internet sajtu Komisije odmah nakon prevoda istih na albanski i srpski jezik.

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi u drugoj polovini januara 2015. godine.

Trenutno je pred Komisijom na čekanju 43 slučajeva. Od toga je 25 slučajeva prosleđeno strankama radi dobijanja njihovih zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti istih; dva slučaja su proglašena prihvatljivim. Preostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji molimo posetite sledeći sajt www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.