Prva redovna sednica -

Komisija za Pregled Ljudskih Prava


Datum                 11.06.2010

Komisija za pregled ljudskih prava (KPLjP) je od 9. do 11. juna, 2010. godine održala u Prishtini svoju prvu redovnu sednicu.

KPLjP je tokom ove sednice na preporuku Pravne službe Saveta EZ dalje razmotrila svoja Pravila i procedure. Pravila su prihvaćena sa izmenam i poslata u Brisel na konačno odobrenje od strane Pravne službe.  

KPLjP je takođe donela odluku (KPLjP Dec 1 /2010) da od 9. juna 2010. godine počne da prima žalbe.

KPLjP je održala  sastanke sa Ombudspersonom Kosova, direktorom za ljudska prava i zajednice i šefom Odeljenja za pravno nadgledanje, OEBS, šefom kancelarije, UNHCHR, Kosovo i šefom kancelarije, Savet Evrope, Kosovo.

Pored toga, KPLjP je održala sastanak i sa NVO-ima koje rade u sektoru ljudskih prava. KPLjP je NVO-e obavestila o svom mandatu i dosadašnjem radu. Nakon toga je usledila diskusija, između ostalog, i o percepcijama NVO-a i tome šta se očekuje od KPLjP, javnoj svesti o ljudskim pravima na Kosovu i kampanji KPLjP-a za javno informisanje. 

NVO su se dobrovoljno prijavile da pomognu u ovoj kampanji i KPLjP je odlučila da se sastane sa NVO-ima koje rade na regionalnom nivou, tokom njene seance od 19. do 21. jula.

KPLjP je takođe odlučila da svoju narednu redovnu sednicu održi od 13. do 15. septembra 2010. godine.   

 

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.