Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava

Broj                    07-2010
Datum                10.12.2010
Kontakt              John Ryan

Komisija za reviziju ljudskih prava

Komisija za reviziju ljudskih prava (Komisija) je održala svoje četvrto redovno zasedanje  u Prishtinë/Prištini od 06. do 08. decembra 2010. god.

Komisija je navela da je dvanaest (12) žalbi na čekanju kod komisije i proglasila dve (2) od pomenutih neprihvatljivim. Odluke o neprihvatljivosti su poslate podnosiocima žalbi kao i šefu misije EULEX-a na Kosovu, i biće objavljene na veb-stranici komisije nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Dve (2) druge žalbe su poslate šefu misije EULEX-a na Kosovu za njegova zapažanja i komentare o prihvatljivosti i osnovanosti tih slučajeva. Ispitivanje tih slučajeva će se nastaviti na narednom zasedanju komisije u februaru 2011. god. nakon prijema zapažanja i komentara od šefa misije i podnosioca žalbe.

Pored razmatranja žalbi, komisija je nastavila sa svojom tekućom informativnom kampanjom tako što je organizovala, u saradnji sa kosovskim centrom za pravo, predavanja o ljudskim pravima i prijem. Događaju je prisustvovalo trideset dva (32) predstavnika iz NVO-a i organizacija iz civilnog društva, koje su pomogle komisiji u sprovođenju njihove informativne kampanje.

Novi šef pravosuđa EULEX-a na Kosovu g-din Silvio Bonfigli je sa ljubaznošću posetio komisiju u njenim prostorijama na dan 06. decembar i obavešten je ukratko o mandatu i aktivnostima komisije.

Molimo pogledajte www.hrrp.eu radi više informacija o komisiji.

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.