Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Broj                       03-2014
Datum                 1.07.2014
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 21 zasedanje u Prištini od 26. do 28. maja 2014. godine.  

U propratnoj odluci za takozvane „Vidovdanske slučajeve“ (dva slučaja koja se odnose na incidente koji su se desili na Vidovdan, 28. juna 2012. godine) Komisija je našla da je Šef misije EULEX-a sproveo njihove preporuke.

Jedan slučaj je proglašen prihvatljivim. Odnosi se na navodni neuspeh EULEX-a da ispita pitanje uzurpiranja stana podnosioca žalbe. Komisija je našla da je podnosilac žalbe izneo probleme u okviru člana 13. (pravo na efikasan pravni lek) i 14. (bez diskriminacije) Evropske konvencije za ljudska prava kao i član 1. protokola br. 1. Konvencije (pravo na slobodno uživanje u svojoj imovini). Pozvali su Šefa misije EULEX-a i podnosioca žalbe da podnesu svoja naknadna zapažanja o osnovanosti ovog slučaja.

Komisija je sedam drugih slučajeva proglasila neprihvatljivim. U dva od pomenutih je našla da nije prikazano da je EULEX bio umešan u bilo kom svojstvu povodom pitanja na koja se žale. U drugih četiri, Komisija je našla da isti ne spadaju unutar njihove nadležnosti, pošto Komisija nema nadležnost da razmatra sudske postupke koji se vode pred sudovima na Kosovu. Jedan slučaj je proglašen neosnovanim.

Komisija je osam slučajeva prosledila Šefu misije EULEX-a, tražeći njegovo mišljenje o prihvatljivosti i osnovanosti istih. Sedam od tih slučajeva su podneli rođaci osoba nestalih ili ubijenih tokom sukoba 1999. godine. Podnosioci žalbi tvrde da EULEX nije uspeo da sprovede izvršne istrage povodom smrti i nestanka njihovih rođaka. Jedan slučaj se odnosi na postupak pred Kosovskom agencijom za privatizaciju.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredno zasedanje Komisije je zakazano da se održi od 25. do 27. avgusta 2014. godine.

Tokom prve polovine 2014. godine, Kmisija beleži značajan porast u registrovanju slučajeva, i to 33 novih registrovanih slučajeva. Trenutno je 45 slučajeva koji su na čekanju pred Komisijom, od čega je 23 prosleđeno strankama, dva su proglašena prihvatljivim. Preostali slučajevi su u procesu razmatranja.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.