Informativna beleška

Komisija za reviziju ljudskih prava (KRLJP)

Pozadina

Zajedničke akcije koje su poslužile kao osnova za uspostavljanje EULEX-a na Kosovu kao i CONOPS i OPLAN Misije predviđaju da Misija mora da obezbedi poštovanje međunarodno priznatih standarda ljudskih prava. Ovo će sprovoditi spoljašnji mehanizam, Komisija za reviziju ljudskih prava, koji upotpunjuje opštu odgovornost Misije, koja već sadrži Jedinicu za unutrašnju istragu i Osiguranje odgovornosti treće strane. KRLJP je osnovan 29. oktobra 2009 u skladu sa odredbama Zajednicke Akcije.  

Članovi
Dana 4. maja 2010, vršilac dužnosti šefa EULEX misije, g-din Roy Reeve je imenovao tri izabrana člana KRLJP-a za EULEX na Kosovu. Članovi su:

 1. G-din Antonio Balsamo,  italijanski državljanin,
 2. G-đa Magdalena Mierzewska, poljski državljanin, i
 3. G-din Francesco Florit, italijanski državljanin, EULEX sudija

KRLJP članovi su imenovani za period od godinu dana, sa mogučnošću produženja imenovanja. Pored ovih članova, g-đa Gabriele Gaube nemački državljanin,je takođe imenovana 4 Maja, 2010. Ona je takode i EULEX sudija koja će zameniti g-dina Florita u predmetima u kojima može doći do sukoba interesa zbog njegovog sudijskog rada.

Rad KRLJP-a podržava stalni sekretarijat, čije je sedište u Prištini, Ulica Rrustem Statovci Br 29.

 

Mandat
Mandat KRLJP-a je da razmatra navode o kršenjima ljudskih prava od strane EULEX-a tokom obavljanja svog izvršnog mandata. KRLJP je nezavisno telo i svoje funkcije obavlja objektivno i uz potpuni integritet.

 

Nadležnost
KRLJP razmatra žalbe koje se odnose na navode o kršenjima koja su nastala od 9. decembra 2008. godine na Kosovu. Žalbe se moraju podneti u roku od tri meseci od datuma 9 Juna 2010, kada KRLJP postala operativna, ili tokom sest meseci nastanka navodnog kršenja ili, zavisno od toga koji je rok povoljniji za podnosioca žalbe.

 

Postupak
KRLJP razmatra žalbe zasnovane na pisanim informacijama. On takođe može primiti i usmene izjave.

 

Podnosilac žalbe
Žalbu može podneti bilo koje lice, osim članova EULEX osoblja, koje smatra da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a. Podnosioca žalbe pred KRLJP-om predstavlja advokat ili drugi predstavnik po njegovom/njenom izboru.

 

Žalba
Žalba mora biti podneta u pismenoj formi i potpisana od strane aplikanta. Ona mora da sadrži potrebne kontakt informacije i činjenice o navodnom kršenju uz potrebne materijalne dokaze. Ukoliko već postoji odluka u predmetu, ona mora biti priložena žalbi.

 

Zaključci/Nalazi
KRLJP podnosi svoje zaključke/nalaze šefu Misije i, ukoliko je potrebno, donosi neobavezujuće preporuke za pravne akcije.

Preporuke neće rezultirati u osiguravanju novčane nadoknade.

Nalazi i preporuke će biti dostupne javnosti.

 

Relevantne konvencije o ljudskim pravima, deklaracije i ostala dokumenta

 1. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948)
 2. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ECHR, 1950) i njeni protokoli,
 3. Konvencija o eliminaciji svih formi rasne diskriminacije (CERD, 1965),
 4. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (CCPR, 1966) i njegovi protokoli,
 5. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (CESR, 1966),
 6. Konvencija o eliminaciji svih formi diskriminacije protiv žena (CEDAW, 1979),
 7. Konvencija protiv torture i drugih vrsta surovog, nečovečnog i ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja (CAT, 1984), i
 8. Međunarodna konvencija o pravima deteta (CRC, 1989)

Webstranica Komisije: www.hrrp.eu


Zajedničke akcije Saveta 2008/124/CFSP od 4. januara 2008. godine izmenjene i dopunjene Zajedničkim akcijama Saveta 2009/445/CFSP od 9. juna 2009.