Saopštenje za štampu

Odbor za Reviziju Ljudskih Prava- zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       05-2013
Datum                 09.09.2013
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 17-o zasedanje u Prištini od 29. do 30. avgusta 2013. g.  

Komisija je jednoglasno odlučila da je bilo kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u još dva slučaja vezanih za incidente koji su se desili na Vidovdan, 28. juna 2012. g.

Podnosioci žalbi koji su ujedno bili učesnici obeležavanja Vidovdana tvrde da su bili zaustavljeni od strane kosovske policije na administrativnom prelazu Merdare. Kosovska policija im je oduzela lične stvari i to: majice koje su na sebi imale srpske ambleme i srpske zastave, a navodi se i da su im pretili. Komisija je konstatovala da EULEX nije rasporedio dovoljno resursa kako bi osigurali poštovanje ljudskih prava od strane kosovskih vlasti i trećih lica tokom bezbednosne operacije na Vidovdan. Pored toga, Komisija je naglasila da EULEX nije obezbedio adekvatan trening i dovoljne operativne smernice svom raspoređenom kadru. Tako da podnosioci žalbi nisu mogli da uživaju u svom pravu na poštovanje privatnog života (garantovano članom 8. Evropske konvencije za ljudska prava (EKLjP) i član 17. Međunarodne povelje o civilnim i političkim pravima (MPCPP), njihovom pravu na okupljanje (član 11. EKLjP; članovi 21. i 22. MPCPP) kao i njihovo pravo na ispoljavanje svoje religije (član 9. EKLjP i član 18. MPCPP)).

Komisija je u odlukama uputila određen broj preporuka Šefu Misije EULEX-a radi popravnih mera.

Komisija je proglasila još tri slučaja neprihvatljivim. U dva slučaja se radilo o navodnom lošem postupanju u zatvoru. Treći slučaj se odnosi na navodno protivzakonito držanje u pritvor. Komisija je našla da u sva tri slučaja žalbe ne spadaju unutar sfere mandata iste.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi od 11. do 13. novembra 2013. g. Trenutno je 26 slučaja na čekanju pred Komisijom, od čega je četiri prosleđeno stranama, dva su proglašena prihvatljivim dok je preostalih 20 u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.