Saopštenje za štampu

Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       01-2013
Datum                 21.01.2013
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava – Izveštaj o 14-om zasedanju

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj dalje: Komisija) je održala svoje 14-o redovno zasedanje u Prištini od 14. do 16. januara 2013. godine. Na samom početku je rečeno da je 21 žalba na čekanju pred Komisijom, od kojih je četiri spremno za razmatranje od strane Komisije.

Komisija je jednoglasno ustanovila da su dve od pomenutih žalbi neprihvatljive. Pored toga, Komisija je po prvi put donela odluku da se jedan slučaj ponovo ispita. Podnosilac žalbe je dostavio tri naknadna dokumenta nakon što je doneta prvobitna odluka o neprihvatljivosti. Pomenuti dokumenti su ranije bili poslati Komisiji ali zbog tehničkih razloga nisu stigli na željenu adresu i ne greškom podnosioca žalbe.

Prema tome, nakon što su pomenuta dokumenta bila na raspolaganju Komisiji, Komisija je odlučila da ponovo preispita prihvatljivost žalbe unutar značenja pravila 42. iz njihovog Pravilnika o Radu. Komisija je došla do jednoglasnog zaključka da pomenuti dokumenti nisu suštinski uticali na njihovu odluku da proglase žalbu neprihvatljivom.

Odluke koje je Komisija donela biće prosleđene podnosiocima žalbi kao i  Šefu Misije (čitaj: ŠM) EULEX-a. Odluke će takođe biti objavljene u dogledno vreme na internet stranici Komisije odmah nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Pored toga, Komisija je odlučila da jedan slučaj bude spreman za prosleđivanje ŠM-u radi dobijanja više informacija i zapažanja. 

Naredno zasedanje Komisije je zakazano da se održi od 08. do 11. aprila 2013. godine u Prištini.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.