Komisija za razmatranje ljudskih prava -
zasedanje

Broj                    04-2017
Datum                20.10.2017
Kontakt              John J Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoje 35 zasedanje od 16. do 18. oktobra 2017. godine. Komisija je donela deset (10) odluka o neprihvatljivosti.

Komisija je obelodanila da nije bilo obelodanjivanja svih podnesaka žaliocu od EULEX-a na Kosovu povodom Odluke o Prihvatljivosti koja je 13. juna 2017. godine doneta u slučaju br. 2011-27 F i ostali od strane Komisije za razmatranje ljudskih prava. Odluka da se ne obelodanjuju u potpunosti podnesci doneta je na osnovu sledećeg:  „objavljivanje bi moglo negativno da utiče na operativnu efikasnost Misije ili na bezbednost osoblja misije“, Par. D, (11) Koncept Odgovornosti EULEX-a na Kosovu – na šta se poziva Komisija za razmatranje ljudskih prava.

Komisija je konstatovala da je slučaj br. 2016-06 i 2017-04, Uka protiv EULEX-a, neprihvatljiv tako što spada van nadležnosti komisije i zato što žalba nije podneta unutar predviđenog šestomesečnog vremenskog roka za podnošenje iste, što predviđa član 25(3) Pravilnika o radu komisije, (čitaj: PRK).

Komisija je slučaj br. 2016-07, Qela protiv EULEX-a proglasila neprihvatljivim  zato što spada van pravne nadležnosti iste, član 29(d), i zato što je podneta izvan šestomesečnog vremenskog roka spomenutog u prethodnom pasusu i zato što je takođe očigledno neosnovana, član 29(e), PRK.

Komisija je konstatovala da slučajevi br. 2016-08, Hasani protiv EULEX-a; 2016-25, Krasniqi protiv EULEX-a; 2016-26, T.G. protiv EULEX-a; 2016-27 Islami protiv EULEX-a; 2016-33, Bytyci protiv EULEX-a; 2016-36, Statovci protiv EULEX-a i 2017-03, Bobaj protiv EULEX-a spadaju van nadležnosti komisije zato što ista nema nadležnost da razmatra sudske postupke koji se vode pred sudovima na Kosovu.

Odluke komisije su objavljene na internet stranici iste na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

Trenutno je trideset (30) žalbi na čekanju pred komisijom.

Slučajevi komisije objavljeni od strane Evropskog Suda za Ljudska Prava – Odeljak ostale nadležnosti prakse rada:

Nedavne odluke komisije o prisilnim nestancima za slučajeve D.V., E.V., G.T., Veselinović, H.S. i I.R. protiv EULEX-a br. 2014-11 do 2014-17, i slučaj Rejhane Sadiku-Syla protiv EULEX-a - br. 2014-34 objavljeni su u Informativnoj noti Evropskog Suda za Ljudska Prava u odeljku prakse rada Suda u izdanju za avgust-septembar 2017. godine.

Internet stranica: Evropski Sud za Ljudska Prava odeljak prakse rada Suda u izdanju za avgust-septembar 2017. godine:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n1347528850996_pointer

Tokom svoje nedavno održane sednice komisija je takođe održala sastanak sa gđom Aleksandrom Papadopoulou, Šeficom Misije EULEX i to dana 17. oktobra 2017. godine.

Naredna sednica komisije zakazana je da se održi od 04. do 06. decembra 2017. godine.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.