Saopštenje za štampu

Odbor za Reviziju Ljudskih Prava- zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       03-2013
Datum                 15.04.2013
Kontakt              John J. Ryan

Ukupno dvadeset i jedna žalba je bila na čekanju na samom početku 15-og zasedanja Komisije za razmatranje ljudskih prava (u tekstu: Komisija) u Prištini 08. aprila 2013. godine. Komisija je našla kršenja ljudskih prava Evropske Konvencije za ljudska prava (EKLJP) od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja svog izvršnog mandata u slučaju br. 2011-07 W protiv EULEX-a. Podnosilac žalbe tvrdi da je EULEX podelio sa vlastima u Srbiji njegov iskaz što se kosi sa članom 3. EKLJP-a o sprečavanju nehumanog ili ponižavajućeg tretiranja, i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, član 8. EKLJP-a. Komisija je jednoglasno donela odluku da u datom slučaju nije bilo kršenja člana 3. ali je zato član 8. prekršen.

Komisija je našla četiri žalbe kao prihvatljive u vezi sa navodnim kršenjem ljudskih prava na Vidovdan dana 28. juna 2012. godine. Komisija je pozvala Šefa Misije EULEX-a i podnosioce žalbi da podnesu svoja naknadna zapažanja o osnovanosti ovih slučajeva. Komisija je četiri druga slučaja proglasila neprihvatljivim i te odluke će biti prosleđene ŠM-u kao i podnosiocima tih žalbi. Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije nakon prevoda na srpskom i albanskom jeziku. Pored toga, Komisija je odlučila da prosledi još četiri slučaja ŠM-u radi njegovog daljeg informisanja i radi slanja zapažanja. Jedan je slučaj u razmatranju, pet slučajeva je prevedeno a jedan je takođe slučaj prihvatljiv na čekanju i jedan je slučaj koji je bio prosleđen ŠM-u na čekanju.

Komisija je održala sastanak gde su prisustvovali g-din Bernd Borchardt, šef misije EULEX-a na Kosovu, gđa Joëlle Vachter,  zamenica šefa misije, g-din Charles Smith, predsednik skupštine sudija EULEX-a, gđa Jaroslava Novotna, glavni tužilac EULEX-a, g-din Jonathan Ratel, šef kancelarije specijalnog tužilaštva, kancelarija STRK-a i ambasador Jean-Claude Schlumberger, šef Misije OEBS-a na Kosovu. Sastanci su bili uvodnog karaktera i omogućili su Komisiji da ukratko obavesti sagovornike o svom mandatu, procedurama i radu kao i da prodiskutuju o pitanjima od zajedničkog interesa i zabrinutosti.

Naredno zasedanje Komisije je zakazano da se održi od 04. do  07. juna 2013.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.