Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         01-2019
Datum 01. februar 2019. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) održala je svoje 39 zasedanje od 14. do 16. januara 2019. godine. Ovo je bio prvi sastanak Komisije u novom sastavu nakon izmena u mandatu EULEX-a od 15. juna 2018. godine.

Tokom zasedanja Komisija je razmotrila žalbu u predmetu 2018-02 D.W. protiv EULEX-a. Ovu žalbu je Komisija proglasila neprihvatljivom, zato što događaji na koje se žalilac žali nisu počinjeni od strane EULEX-a tokom sprovođenja svog izvršnog mandata, te stoga nisu pali pod skupom nadležnosti komisije.

Tokom zasedanja je komisija takođe revidirala svoj Pravilnik rada kako bi uskladili izmene u novom mandatu EULEX-a.

Odluke Komisije i revidirana verzija Pravilnika o radu su objavljene na internet stranici Komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.