PODNOŠENJE ŽALBI

(Član 25 i  Član 26 Poslovnika o radu ORLJP)

Ko?
Bilo koja osoba koja ne radi u Misiji EULEX Kosovo i koja tvrdi da je bila žrtva kršenja ljudskih prava od strane Misije EULEX Kosovo za vreme sprovođenja njenog izvršnog mandata.

Podnosilac (osoba koja ulaže žalbu) može biti predstavljen advokatom ili drugim predstavnikom po njegovom/njenom izboru. U tom slučaju mora biti podnet dokument o  opunomoćenju.

Šta?
Komisija će razmotriti samo žalbe koje se odnose na navodna kršenja ljudskih prava koja su se dogodila nakon 9-og decembra 2008 godine na Kosovu. Kršenje mora biti uzrokovano od strane Misije EULEX Kosovo za vreme sprovođenja njenog izvršnog mandata.

Odbor neće razmatrati sudske procese pred kosovskim sudovima.

Kada?
Žalba mora biti podneta Odboru pre 9-og septembra 2010 ili unutar vremenskog perioda od šest meseci od datuma navodnog kršenja, kako Podnosilac nađe za shodno.

Kako?
Žalba mora biti podneta u pismenoj formi. Nikakva žalba ne može biti podneta putem telefona. Podnosilac može koristiti bilo Engleski, Albanski ili Srpski jezik.

Žalba treba da bude podneta u žalbenom obrascu i mora sadržavati relevantne dokumente i odluke (ukoliko ih ima), kako je navedeno u obrascu.

Ukoliko je žalba podneta u vidu pisma, takvo pismo mora sadržavati, makar u vidu sažetka, temu žalbe, da bi ta žalba bila dalje razmotrena.

Kada?
Žalba može biti podneta na adresi 

Zgrada ORLJP,
Ul. Rustem Statovci br. 29,
Priština, Kosovo

Alternativno, žalba može biti podneta elektronskom poštom na adresu office@hrrp.eu .

Ukoliko je žalba poslata elektronskom poštom, originalna potpisana žalba mora biti dostavljena u roku od četiri nedelje od dana dostavljanja originalnog faksa ili elektronske pošte.