Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj:04-2020
Datum:16. decembar 2020. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala svoju 47 sednicu dana 11. decembra 2020. godine.

Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala sedam (7) slučajeva:

1.Slučaj 2016-11 Petar Brakus protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je takođe konstatovala da je Misija odgovorna za neuspeh da žaliocu pruži efektivan pravni lek što krši član 13. Konvencije. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava.

2.Slučaj 2016-17 Milijana Avramović protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je usvojila Propratnu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njenog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da pažljivo razmotri koje ima mogućnosti kojima bi mogla da doprinese tom adekvatnom odgovoru na jedan smislen i efikasan način i da obavesti Komisiju o rezultatima tih razmatranja i o merama koje Misija predlaže da usvoji za postizanje tog cilja. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

3.Slučaj 2016-22 Radmila Šapić protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvala strane da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti žalbe. Žalba se odnosi na nestanak člana porodice žalioca i istragu povodom tog nestanka.

4.Slučaj 2016-23 Q.J. protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a,uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njenih prava.

5.Slučaj 2016-24 Vesko Kandić protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava

6.Slučaj 2016-28 S.H. protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je usvojila Propratnu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njenog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da pažljivo razmotri koje ima mogućnosti kojima bi mogla da doprinese tom adekvatnom odgovoru na jedan smislen i efikasan način i da obavesti Komisiju o rezultatima tih razmatranja i o merama koje Misija predlaže da usvoji za postizanje tog cilja. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

7.Slučaj 2019-01 G.T. protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2020. godine, Komisija je većinom glasova utvrdila da Misija nije uspela da dovoljno proceni rizike po podnosioca žalbe kada je pozvan/a da svedoči na suđenju za ratne zločine u Srbiji i nije preduzela odgovarajuće mere da osigura podnosiocu žalbe bezbednost. Kao rezultat toga, Komisija je utvrdila da je Misija u ograničenoj meri doprinela kršenju prava podnosioca žalbe na slobodu od nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, zagarantovanog članom 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Komisija je utvrdila da Misija nije prekršila pravo podnosioca žalbe na privatni život zaštićeno članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Komisija je dala nekoliko preporuka šefu Misije EULEX, uključujući da prizna da je svojim ponašanjem doprinela kršenju prava podnosioca žalbe, kao i da se raspita kod podnosioca žalbe i lokalnih organa vlasti kakve mere treba da budu preduzete koje bi garantovale bezbednost i dobrobit podnosioca žalbe zbog svedočenja podnosioca žalbe u Srbiji.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom