Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         05-2019
Datum 13. decembar 2019. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (Komisija) održala je svoje 43 zasedanje od 11. do 13. decembra 2019. godine.

Dana 11. decembra 2019. godine, Komisija je izmenila svoj Pravilnik rada kako bi osigurala da sve stranke u žalbi imaju jednako koristi od prava da traže reviziju nalaza Komisije ukoliko dođe do saznanja o novim činjenicama za koje se ranije nije znalo da postoje.

Tokom sednice Komisija je razmatrala pet slučajeva:

1. Slučaj 2011-20 X i 115 ostalih žalilaca protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2019. godine, Komisija je usvojila svoju četvrtu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci komisija je konstatovala da žaliocima još uvek nije pružen adekvatan pravni lek i nadoknada za povredu njihovih prava, i pozvala je EULEX da sprovede sveobuhvatni pregled dostupnih sredstava Misiji kako bi ispravili kršenje prava žalilaca na jedan efikasan način i da podnesu izveštaj komisiji o merama koje predlažu da usvoje kako bi to ispunili.

2. Slučaj 2016-09 Milorad Trifunović protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2019. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preuzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage.

3. Slučaj 2016-14 Milan Ađančić protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2019. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preuzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage.

4. Slučaj 2016-17 Milijana Avramović protiv EULEX-a. Žalba se odnosila na nestanak člana porodice podnosioca žalbe i istragu ovog nestanka. Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvala strane da podnesu svoje komentare o osnovanosti žalbe.

5. Slučaj 2017-02 Zufe Miladinović protiv EULEX-a. Dana 11. decembra 2019. godine, Komisija je usvojila Propratnu odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, komisija je konstatovala da se prava žalioca u ovoj žalbi još uvek krše pošto slučaj njenog nestalog srodnika još uvek nije ispitan. Komisija je mišljenja da koraci do sada preduzeti ili predloženi od strane Misije kako bi sproveli nalaze i preporuke komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava žalioca. Komisija je pozvala Misiju da pažljivo razmotri mogućnosti koje postoje za Misiju da na značajan i efikasan način doprinesu tom adekvatnom odgovoru, i da obavesti Komisiju o rezultatu tih razmatranja i koje mere Misija predlaže da se usvoje kako bi ispunili cilj.

Odluke komisije, Pravilnik o radu kao i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika;

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom