Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Broj: 04-2021
Datum: 30. jun 2021. god.

Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoju 51 sednicu dana 29. juna 2021. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala četiri (4) slučaja:

1.Slučaj 2016-16 Dobrivoje Vukmirović protiv EULEX-a. Dana 29. juna 2021. godine, Komisija je usvojila Odluku i nalaze. U svojoj odluci, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka bliskog člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je takođe konstatovala da je Misija odgovorna za ne pružanje adekvatnog pravnog leka podnosiocu žalbe što krši član 13. Konvencije. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava. Sprovođenje tih preporuka od strane Misije je na čekanju.

2.Slučaj 2016-19 Dušan Milosavljević protiv EULEX-a. Dana 29. juna 2021. godine, Komisija je usvojila Odluku o prihvatljivosti i osnovanosti. U svojoj odluci, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka bliskog člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava. Sprovođenje tih preporuka od strane Misije je na čekanju.

3.Slučaj 2016-22 Radmila Šapić protiv EULEX-a. Dana 29. juna 2021. godine, Komisija je usvojila Odluku i nalaze. U svojoj odluci, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka bliskog člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava. Sprovođenje tih preporuka od strane Misije je na čekanju.

4.Slučaj 2016-32 Biljana Đorđević protiv EULEX-a. Dana 26. mart 2021. godine, Komisija je usvojila Odluku o prihvatljivosti i osnovanosti. U svojoj odluci, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka bliskog člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njegovih prava. Sprovođenje tih preporuka od strane Misije je na čekanju.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.