Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj:02-2020
Datum:12. jun 2020. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala svoju 45 sednicu dana 04. juna 2020. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala četiri slučaja:

1. Slučaj 2016-17 Milijana Avramović protiv EULEX-a. Dana 04. juna 2020. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je takođe konstatovala da je Misija odgovorna za neuspeh da žaliocu pruži efektivan pravni lek što krši član 13. Konvencije. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala Šefa Misije da se obrati žaliocu radi pronalaženja rešenja za kršenje njenih prava.

2. Slučaj 2016-23 Q.J. protiv EULEX-a. Dana 04. juna 2020. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da dostave svoje podneske povodom osnovanosti žalbe. Žalba se odnosi na nestanak člana porodice podnosioca žalbe i istrage nad tim nestankom.

3. Slučaj 2016-28 S.H. protiv EULEX-a. Dana 04. juna 2020. godine, Komisija je odbila zahtev Šefa Misije EULEX-a za reviziju njihovih nalaza shodno pravila 43. Pravilnika o radu Komisije. Komisija je utvrdila da nova činjenica koju je predstavila Misija u prilog njenom zahtevu za reviziju nije značajno uticala na nalaz komisije da EULEX nije uspeo da obavesti podnosioca žalbe o njihovoj istrazi o nestanku člana porodice žalioca. Kao rezultat toga, Komisija je potvrdila svoju Odluku i nalaze od 11. septembra 2019. godine i ponovila svoje preporuke Šefu Misije EULEX-a, uključujući i da se raspitaju kod organa vlasti koji su koraci preduzeti da se istraži ovaj slučaj i da naglase vlastima važnost prava žrtava na istinu i da budu obavešteni o opštem toku istrage.

4. Slučaj 2019-01 G.T. protiv EULEX-a. Dana 04. juna 2020. godine Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da dostave podneske povodom osnovanosti žalbe. Žalba se odnosi na pružanje pomoći EULEX-a žaliocu da svedoči na suđenju za ratne zločine u Srbiji, i naknadne pretnje podnosiocu žalbe.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.