Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj: 01-2022
Datum: 02. septembar 2022. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoju 54 sednicu sa članovima lično prisutnim od 5. do 7. jula 2022. godine, a nastavila sednicu 18. avgusta 2022. godine gde je

elektronskim putem nastavila većanje.

Tokom sednice Komisija je razmatrala četiri (4) slučaja:

1. Slučaj br. 2011-20 X. i 115 ostalih žalilaca protiv EULEX-a. Dana 18. avgusta 2022. godine, Komisija je usvojila petu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci Komisija je konstatovala da žaliocima još uvek nije pružen adekvatan pravni lek i nadoknada za povredu njihovih prava, i ponovo je pozvala EULEX da sprovede sveobuhvatni pregled dostupnih sredstava Misiji kako bi ispravili kršenje prava žalilaca na jedan efikasan način i da podnesu izveštaj komisiji o merama koje predlažu da usvoje kako bi to ispunili.

2.Slučaj br. 2016-29 Slađana Savić protiv EULEX-a. Dana 18. avgusta 2022. godine, Komisija je usvojila Odluku o prihvatljivosti i osnovanosti. U svojoj Odluci, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage. Komisija je takođe pozvala šefa misije da se obrati podnosiocu žalbe u cilju pronalaženja pravnog leka za kršenje njegovih prava. Sprovođenje tih preporuka od strane Misije je na čekanju.

3.Slučaj br. 2018-01 Y.B.2 protiv EULEX-a. Dana 6. jula 2022. godine, Komisija je usvojila svoju Odluku o sprovođenju preporuka Komisije. U svojoj odluci, Komisija je primetila da je Šef Misije EULEX-a odbio da izda javnu izjavu u kojoj se priznaje kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je izrazila žaljenje zbog neuspeha da sprovede preporuku Komisije, ali je odlučila da ne bi urodilo plodom ukoliko bi ponovila ovu preporuku. Komisija je odlučila da zatvori dalje ispitivanje predmeta.

4.Slučaj br. 2019-02 Driton Hajdari i Teuta Bici-Hajdari protiv EULEX-a. Dana 7. jula 2022. godine, Komisija je ovaj slučaj proglasila neprihvatljivim, zato što spava van delokruga pravne nadležnosti Komisije.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi sa nepristrasnošću i integritetom