Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj:01-2020
Datum:19. mart 2020. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (Komisija) održala je svoje 44 zasedanje od 12. do 14. februara 2020. godine.

Dana 12. februara 2020. godine, Komisija se sastala sa novim Šefom Misije EULEX, g. Lars-Gunnar Wigemark.

Tokom sednice Komisija je razmatrala pet slučajeva:

1. Slučaj 2016-10 Dragiša Kostić protiv EULEX-a. Dana 13. februara 2020. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage.

2. Slučaj 2016-12U.F. protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2020. godine Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage.

3. Slučaj 2016-13 Miomir Krivokapić protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2020. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije zaljudska prava. Komisija je dala nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a, uključujući i to da se raspita kod organa vlasti koje su korake preduzeli do sada kako bi ispitali ovaj slučaj, i da naglasi kod organa vlasti važnost prava žrtve da sazna istinu i da se informiše o opštem toku istrage.

4. Slučaj 2016-16 Dobrivoje Vukmirović protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2020. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da dostave podneske u vezi osnovanosti žalbe. Žalba se tiče nestanka člana porodice podnosioca žalbe i istrage povodom tog nestanka.

5. Slučaj 2016-18 P.K. protiv EULEX-a. Dana 12. februara 2020. godine, Komisija je žalbu proglasila neprihvatljivom zato što spada van skupa nadležnosti Komisije i suštinski je neosnovana.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.