Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Broj: 01-2023
Datum: 10. jul 2023. godine

Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoju 55 sednicu u Prištini od 4. do 7. jula 2023. godine.

Dana 6. jula 2023. godine, Komisija je izmenila svoj Pravilnik o radu kako bi osigurala prikladnu obradu zahteva za usvajanje privremenih mera.

Tokom spomenute sednice Komisija je razmotrila jedan (1) slučaj:

1.Slučaj br. 2021-01 N.M. protiv EULEX-a. Dana 6. jula 2023. godine, Komisija je ovaj slučaj proglasila neprihvatljivim, zato što spada izvan pravne nadležnosti Komisije.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.