Anëtarët e Panelit

Paneli përbëhet nga tre ekspertë ndërkombëtarë në fushën e të drejtave të njeriut. Një ekspert është anëtar i shtyllës për monitorim të EULEX-it KOSOVË, i cili është i njoftuar me misionin dhe sistemin ligjor të Kosovës. Dy anëtarët e tjerë të Panelit përzgjedhën përmes konkursit në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet e treta kontribuuese, sipas nevojës sa herë që hapet një vend i ri.


Anëtarët e Panelit emërohen nga shefi i misionit të EULEX-it. Anëtari zëvendësues i anëtarit të shtyllës për monitorim të EULEX-it KOSOVË gjithashtu emërohet në rast se lind ndonjë konflikt i interesit gjatë shqyrtimit të ndonjë ankese. Paneli është bërë plotësisht funksional pas miratimit të rregullores së vet të punës më 9 qershor 2010. Paneli mblidhet rregullisht dhe ushtron funksionet e veta me paanësi dhe integritet.

Sekretariati i përhershëm i Panelit gjendet në Prishtinë, në qendër të qytetit, me një qasje të lehtë për publikun.

 

Z. Guénaël Mettraux, u.d. i kryesuesit të Panelit
Biografia
(2012 – e tutje)

 

Znj. Anna Bednarek, Anëtare
Biografia
(2016 – e tutje)
Z. Petko Petkov, Anëtar zëvendësues
Biografia
(2018 – e tutje)

 

Anëtarët e mëparshëm të PanelitZnj. Magda Mierzewska / Poloni / (2010 – 2018)
Z. Antonio Balsamo / Itali / (2010 – 2012)
Z. Francesco Florit / Itali / (2010 – 2012)
Znj. Katja Dominik / Gjermani / (2012 – 2016)
Znj. Esma Özkan Erterzi / Turqi / (2011 – 2015)
Znj. Gabriele Gaube / Gjermani / (2009 – 2010)
Znj. Verginia Micheva-Ruseva / Bullgari / (2011 – 2013)
Znj. Elka Filcheva-Ermenkova / Bullgari/ (2013 – 2017)
Z. Jorge Martins Ribeiro / Portugali / (2017 – 2018)