Tabela e jurisprudencës

Çështjet procedurale

Jurisprudenca e mëparshme e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) kryesisht lidhej me çështjet procedurale paraprake, si p.sh. juridiksioni i tij në përgjithësi, fushëveprimi i tij kohor, kushtet e pranueshmërisë dhe së fundi shterrimi i mjeteve juridike para parashtrimit të ankesave në Panel. Paneli gjithashtu ka trajtuar çështje specifike të tilla si përkufizimi i fushëveprimit të veprimeve apo mosveprimeve që i ngarkohen EULEX-it Kosovë si dhe identifikimi i shkeljeve të vazhdueshme dhe jo të vazhdueshme që dyshohet se janë paraqitur nga ngjarjet që kanë ndodhur para krijimit të Panelit në tetor të vitit 2009. Nocioni i një shkeljeje të vazhdueshme të të drejtave të njeriut ishte i rëndësishëm në kontekstin e kësaj të fundit.

Si çështje e së drejtës materiale, Paneli është i autorizuar të zbatojë instrumentet e të drejtave të njeriut siç pasqyrohet në Konceptin e Përgjegjshmërisë së EULEX-it të datës 29 tetor 2009 për themelimin e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut. Me rëndësi të veçantë për punën e Panelit në këtë aspekt janë Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“KEDNj”) dhe Konventa Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat Civile dhe Politike (KNDCP), të cilat përcaktojnë standardet minimale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që duhet të garantohen nga autoritetet publike në të gjitha sistemet ligjore demokratike.

Çështjet thelbësore

Më pas, Paneli ka shqyrtuar çështje të ndryshme thelbësore, të cilat janë ngritur gjatë shqyrtimit të lëndëve. Disa nga këto çështje kanë të bëjnë me nenin 8 të KEDNj-së (E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare), nenin 9 të KEDNj-së (Liria e mendimit, ndërgjegjja dhe feja), nenin 11 të KEDNj-së (Liria e tubimit dhe e organizimit) dhe nenin 13 të KEDNj-së për zgjidhje efektive). Këto çështje thelbësore kanë të bëjnë edhe me nenet 2, 17, 18, 21 dhe 22 të KPPK-së, (shih, p.sh. lënda nr. 2012-09 deri 2012-12, A, B, C dhe D, lënda nr. 2012-19 dhe 2012-20, H dhe G kundër EULEX-it Kosovë, (“Lëndët e Vidovdanit”) si dhe lënda nr. 2014-37, Y.B. kundër EULEX-it.

Paneli më tej ka vendosur në lidhje me nenin 2 të KEDNj-së (E drejta për jetë), nenin 3 të KEDNj-së (Ndalimi i torturës dhe trajtimi çnjerëzor ose poshtërues) dhe nenin 13 në lidhje me nenin 2 të KEDNj-së (shih, p.sh. lëndët nr. 2014-11 deri 2014-17, D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S. dhe I.R. si dhe lënda nr. 2014-32, L.O. kundër EULEX-it dhe lënda 2014-34, Rejhane Sadiku-Syla kundër EULEX-it).

Personat e vrarë dhe të zhdukur

Grupi i fundit i lëndëve kishte të bënte me persona të vrarë dhe të zhdukur, të ashtuquajturat lëndët e “zhdukjeve të detyruara”, që kanë ndodhur si pasojë e konfliktit të armatosur në Kosovë në gjysmën e dytë të vitit 1999 dhe në fillim të vitit 2000. Ankuesit në këto raste pretendonin se ka pasur hetime jo të duhura penale për të vërtetuar faktet dhe se si pasojë e kësaj kishte dështuar përcaktimi i përgjegjësisë së kryerësve të krimit.

Lënda nr. 2011-20, X dhe 115 të tjerë kundër EULEX-it, (“rasti i romëve i helmimit me plumb”).

Paneli gjithashtu ka shqyrtuar një numër ankesash dhe vendimesh të nxjerra sipas kritereve në nenin 13 të Konventës, gjegjësisht e drejta për mjet efektiv juridik. Këto raste përfshinin, ndër të tjera, lëndën nr. 2011-20, X dhe 115 të tjerë kundër EULEX-it, (“rasti i romëve i helmimit me plumb”). Ankuesit ishin pjesë e një grupi më të madh prej rreth gjashtëqind romë, ashkali dhe egjiptianë të Kosovës, të cilët ishin zhvendosur gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë në vitin 1999. Shtëpitë e tyre ishin shkatërruar në vitin 1999 dhe më pas ata ishin vendosur në kampe në veri të Mitrovicës.

Këto kampe kanë qenë të ndotura pasi ishin vendosur pranë Minierës së Trepçës në Mitrovicë. Ankuesit kanë pretenduar se si pasojë e ndotjes shumë prej tyre vuanin nga sëmundje të shkaktuara nga plumbi që ata kishin marrë gjatë qëndrimit të tyre të tejzgjatur në kampe. Paneli kishte konstatuar me 22 prill 2015 se kishte pasur shkelje të nenit 13 të Konventës nga EULEX-i Kosovë, për faktin që EULEX-i Kosovë nuk kishte hapur ndonjë hetim për këtë çështje para datës 14 prill 2015 kur ishte ende e mundur të vepronte. Mundësia e ankuesve për të kërkuar dhe për të marrë ndonjë mjet efektiv ishte dëmtuar.

Këto ankesa kanë paraqitur disa çështje të reja dhe gjithashtu kanë përfshinë rrethana dhe çështje që nuk ishin trajtuar më parë nga mekanizma llogaridhënës për të drejtat e njeriut, të cilët kanë monitoruar organizatat ndërkombëtare në rolin ekzekutiv dhe/ose aty ku kishte një zbrazëtirë në jurisprudencën përkatëse. Gjatë shqyrtimit të këtyre ankesave, Paneli ka zhvilluar jurisprudencën e vet duke iu referuar, ndër të tjera, KEDNj-së dhe KNDCP-së, të përmendur më lartë, jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNj) dhe organeve të tjera ndërkombëtare, përfshirë Komitetin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara.

Pra jurisprudenca e Paneli që është zhvilluar prej se Paneli ka filluar punën në prill të vitit 2010, paraqet kontributin e tij në zhvillimin e standardeve ndërkombëtare në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për organizatat ndërkombëtare. Ai gjithashtu përfaqëson kontributin e tij në konceptin e llogaridhënies së organizatave ndërkombëtare ndaj shkeljeve të pretenduara të të drejtave të njeriut gjatë ushtrimit të autoritetit ekzekutiv ose autoritetit gati ekzekutiv.

Pjesa më e madhe e ankesave të fundit që janë paraqitur pranë Panelit kanë të bëjnë po ashtu edhe me çështjet e “zhdukjeve të detyruara”, ndërsa Paneli do të vazhdojë me zhvillimin e jurisprudencës së vet në këtë fushë të ligjit, derisa zhvillon shqyrtimet e këtyre lëndëve.

Përfundim

Lëndët e paraqitura më poshtë përfshijnë disa prej çështjeve procedurale dhe thelbësore të adresuara deri më tani nga Paneli gjatë shqyrtimit të lëndëve të veta. Lëndët janë grupuar së bashku nën tituj të ndryshëm sipas çështjeve kryesore ligjore, të cilave ato i referohen. Shihet se lëndët e caktuara citohen në mënyrë të përsëritur nëse rastet e tilla kanë ngritur çështje të ndryshme nën një titull të veçantë. Lista e lëndëve, ndër të tjera, ka për qëllim lehtësimin e referencës për lexuesit dhe po ashtu që t’i ofroj lexuesit qasje të shpejtë në jurisprudencën e Panelit.

 

1. JURIDIKSIONI & PRANUESHMËRIA

 

1.1. Çështjet e përgjithshme

1.1.1. Fushëveprimi i autoritetit shqyrtues të Panelit

Feriz Gashi kundër EULEX-it, 2017-06, 24 maj 2018, në paragrafin.23
Hysni Gashi kundër EULEX-it, 2017-05, 24 maj 2018, në paragrafin.22
F dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-27, 13 qershor 2017, në paragrafët. 12-13
Thomas Rüsche, 2013-21, 11 janar 2017, në paragrafët 54-55
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafin. 26
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafin. 42
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 37-38
Stanisić kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafin 54
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafin. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 deri në 2014-17, 30 shtator 2015, në paragrafin. 71
Krlic kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në paragrafin. 23
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 1 korrik 2014 në paragrafin. 45
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 27 maj 2014, par. 14-16
B.Y. kundër EULEX-it, 2014-06, 27 maj 2014, par. 13
Susaj kundër EULEX-it, 2013-16, 30 gusht 2013 në paragrafët 9-10
Zahiti kundër EULEX-it, 2014-14, 7 qershor 2013 në paragrafët 33-40
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafin 33
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 55
Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 16-17
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36-37
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 20-21
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafin 12
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 52-64

1.1.2. Koncepti llogaridhënës

C.X. kundër EULEX-it, 2017-07, 24 maj 2018, në paragrafin. 10
F and Others kundër EULEX-it, 2011-27, 5 Dhjetor 2017, në paragrafin. …….
X.C. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-06 në paragrafët 13
Thomas Rüsche, 2013-21, 11 janar 2017, në paragrafin. 44
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafin. 21
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafin. 39
Stanisić kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafin 50
Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15 qershor 2015, në paragrafin. 12
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në paragrafin. 19
Krlić kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në paragrafin. 19
Rajovic kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 13
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafin 10
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafin 9
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin  21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 18
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24,23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22,23 nëntor 2011, në paragrafin 12
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 19
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 13
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 48             
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 31
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 10
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 53

1.1.3. Vendim rreth pranueshmërisë pa paragjykuar meritat

F dhe të tjerë kundër EULEX-it, 2011-27, 13 qershor 2017, konkluzion
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri te 2014-17, 30 shtator 2015, konkluzion
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 1 korrik 2014, në par. 52
Zahiti kundër EULEX-it, 2014-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 43
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafin 62
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafët 56-57
W kundër EULEX-it (vendim i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012 pas paragrafit 30
2011-27 F. dhe të Tjerë, parag. 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 20 and 21

 

1.2. Kufizimet e juridiksionit

1.2.1. Juridiksioni ratione temporis (pas 9 dhjetorit 2008 – datë kur EULEX-i është bërë operacional)

Milorad Trifunović kundër EULEX-it, 2016-09, 19 qershor 2019, par. 44-45
Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par. 47-48
Milan Ađančić kundër EULEX-it, 2016-14, 19 qershor 2019, par. 48
S.H. kundër EULEX-it, 2016-28, 28 mars 2019, par. 46-51
Zufe Miladinovic kundër EULEX-it, 2017-02, 27 mars 2019, par. 47-63
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 48-52
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 49-52
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 77-81
Berisha kundër EULEX-it, 2015-08, 1 mars 2016, në par. 14
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 71-77

1.2.2. Juridiksioni ratione personae – nuk ka kompetenca për shqyrtim ndaj UNMIK-ut

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011 paragrafët 78-82

1.2.3. Nuk ka juridiksion ndaj procedurave që zhvillohen jashtë Kosovës

Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011 , në paragrafin 53

1.2.4. Kontrolli ligjor ndaj sjelljes së kontestuar jo domosdoshmërisht është pengesë për juridiksionin e Panelit

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 61 (me implikim)

1.2.5. Kompetenca ndaj çështjeve “diskrecionale” (të prokurorit)

Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 234 nëntor 2011, në paragrafin 24

1.2.6. Nuk ka të bëjë me EULEX-in

D.W. kundër EULEX-it, 2018-02, 15 janar 2019
Afrim Islami kundër EULEX-it, 2018-04, 27 mars 2019
R.I. kundër EULEX-it, 2016-34, 10 prill 2018, në paragrafët 13-14
Namon Statovci kundër EULEX-it, 2016-36, 17 tetor 2017, në paragrafin. 17
Agron Bytyci kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-33 në paragrafin. 14
Afrim Islami kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-27 në paragrafin. 20
T.G. kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-26 në paragrafët 15-16
Mentor Qela kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-07 në paragrafin. 15
Đorđe Šmigić kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-15 në paragrafin. 9
U kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-12 në paragrafin. 16
X.C. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-06 në paragrafin. 22
Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 9 janar 2017, 2014-10 në paragrafin. 27
Afrim Islami kundër EULEX-it, 28 qershor 2016, 2016-03 në paragrafët 15-16
Dobrivoje Radovanović kundër EULEX-it, 27 qershor 2016, 2015-07, në paragrafët 10-11
Shkololli kundër EULEX-it, 2015-03, 29 shkurt 2016, në par. 9
Shabani kundër EULEX-it, 2014-30, 21 prill 2015, në par. 17
Musa kundër EULEX-it, 2014-29, 2 shkurt 2015, në par.10
Begolli kundër EULEX-it, 2014-27, 2 shkurt 2015, në par. 11
Fazliu kundër EULEX-it, 2014-28, 10 nëntor 2014, në par. 10
Kadribasic kundër EULEX-it, 2014-09, 10 nëntor 2014, në par. 11
Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 12
A.Z. kundër EULEX-it, 2014-03, 27 maj 2014, në par. 14
Vuković kundër EULEX-it, 2013-18, 7 prill 2014, në par.11
Fejza kundër EULEX-it, 2014-20, 26 gusht 2014 në par. 9.
C.X. kundër EULEX-it, 2014-08, 26 gusht 2014 në par. 13.
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 18
Rajović kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 17
Gashi kundër EULEX-it, 2013-20, 26 nëntor 2013, në paragrafin 9
U. kundër EULEX-it, 2013-19, 27 nëntor 2013 në paragrafët 14-15
Susaj kundër EULEX-it, 2013-16, 30 gusht 2013 në paragrafët 9-10

 

1.3. Personeli i EULEX-it dhe rekrutimi

1.3.1. Nuk ka kompetencë ndaj ankesave prej personeli apo lidhur me EULEX-it

Mustafa Sadiku, 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 16
Beka kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par. 6
Një punëtor i EULEX-it kundër EULEX-it, 2010-13, 14 shtator 2010, në paragrafin 5

1.3.2. Ankesat rreth procedurave të rekrutimit të EULEX-it

Luizim Gashi kundër EULEX-it, 2010-14, 7 dhjetor 2010, në paragrafin 7
Pasuli kundër EULEX-it, 2010-12, 14 dhjetor 2010, në paragrafin 7
Proetel kundër EULEX-it, 2010-10, 14 dhjetor 2010, në paragrafin 6

 

1.4. Procedurat pranë Gjykatave në Kosovë

1.4.1.Procedurat gjyqësore pranë gjykatave në Kosovë – nuk është përfshirë EULEX-i

R.I. kundër EULEX-it, 10 prill 2018, 2016-34 në paragrafin. 13
Alfred Bobaj kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2017-03 në paragrafët 16-17
Agron Bytyci kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-33 në paragrafët. 12-13
Hamdi Hasani kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-08 në paragrafin. 13
Ramadan Hamza kundër EULEX-it, 13 qershor 2017, 2015-02 në paragrafët 6-7
Milos Jokić kundër EULEX-it, 27 Qershor 2016, 2015-01 në paragrafët 11-12
Z.A. kundër EULEX-it, 2014-36, 29 shkurt 2016, në par. 17
K.P. kundër EULEX-it, 2014-31, 21 prill 2015, në par. 13
J.Q. kundër EULEX-it, 2014-24, 21 prill 2015, në par. 10
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 18
Kadribasic kundër EULEX-it, 2014-09, 10 nëntor 2014, në par. 11
Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 12-13
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafin 35
Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 17
Mustafa kundër EULEX-it, 2011-03, 8 prill 2011, në paragrafin 22
Sefa kundër EULEX-it, 2010-15, 23 shkurt 2011, në paragrafin 12
Krstic kundër EULEX-it, 2010-08, 23 shkurt 2011, paragrafët 16-17

1.4.2. Procedurat gjyqësore nga gjykata në Kosovë – përfshirja e EULEX-it/kontakti me EULEX-it

C.X. kundër EULEX-it, 2017-07, 24 maj 2018, në paragrafin. 13
Feriz Gashi kundër EULEX-it, 2017-06, 24 maj 2018, në paragrafin.23
Hysni Gashi kundër EULEX-it, 2017-05, 24 maj 2018, në paragrafin.22-23
Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan kundër EULEX-it, 11 prill 2018, 2016-35 në paragrafin.17
Hilmi Krasniqi kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-25 në paragrafin.13
Mentor Qela kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-07 në paragrafin.13
Shpresim Uka kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-06 & 2017-04 në paragrafët 21-22
V.E. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2016-02 në paragrafin.10
Zvonimir Jovanović kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-11 në paragrafin.14
X.C. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-06 në paragrafin. 17
M.N. kundër EULEX-it, 7 Mars 2017, 2014-35 në paragrafin. 19
Driton Hajdari kundër EULEX-it, 27 qershor 2016, 2015-09 në paragrafët 10-11
Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në par. 16
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 20
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në par. 23
Selmani kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par. 12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2014-19, 10 nëntor 2014, në par. 12
Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 14
Maxhuni kundër EULEX-it, 2013-24, 7 prill 2014, në par.12
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.11
Rahmani kundër EULEX-it, 2013-17, 4 shkurt 2014, në par. 17
Zeka kundër EULEX-it, 2013-15, 4 shkurt 2014, në par.13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 4 shkurt 2014, në par. 14
Krapi kundër EULEX-it, 2014-22, 26 gusht 2014, në par. 12.
V kundër EULEX-it, 2013-23, 27 maj 2014 në par. 10.
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014, në par. 17
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-15
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 25-27
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafin 31
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 21
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafët 9-10
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafin 12
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin  21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24,23 nëntor 2011, në paragrafin 20
Gashi v EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, në paragrafët 13-15
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 19
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafin 18
Gecaj kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 50
Shabani kundër EULEX-it, 2011-14, 14 shtator 2011, në paragrafin 18
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafët 32-34
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafët 11-13
"SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 11
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 46-47
Agovic kundër EULEX-it, 2010-16, 8 dhjetor 2010, në paragrafin 21
Ramadani kundër EULEX-it, 2010-09, 8 qershor 2011, paragrafin 28

1.4.3. Personeli / pjesëmarrja në një organ nuk e ndryshon karakterin e gjyqësorit të Kosovës

C.X. kundër EULEX-it, 2017-07, 24 maj 2018, në paragrafin. 13
Feriz Gashi kundër EULEX-it, 2017-06, 24 maj 2018, në paragrafin.23
Hysni Gashi kundër EULEX-it, 2017-05, 24 maj 2018, në paragrafin.22-23
Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan kundër EULEX-it, 11 prill 2018, 2016-35 në paragrafin.17
Hilmi Krasniqi kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-25 në paragrafin.13
Mentor Qela kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-07 në paragrafin.13
Shpresim Uka kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-06 & 2017-04 në paragrafët 21-22
Valon Jashari kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2016-04 në paragrafët 9-10
V.E. kundër EULEX-it, 7 Mars 2017, 2016-02 në paragrafin.10
Zvonimir Jovanović kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-11 në paragrafin.14
X.C. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-06 në paragrafin. 17
M.N. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2014-35 në paragrafin. 19
Driton Hajdari kundër EULEX-it, 27 qershor 2016, 2015-09 në paragrafët 10-11
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 20
J.Q. kundër EULEX-it, 2014-24, 21 prill 2015, në par. 10
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në par. 23
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 18
Selmani kundër EULEX-it, 2014-23, 10 nëntor 2014, në par.12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2014-19, 10 nëntor 2014, në par.12
Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 14
Maxhuni kundër EULEX-it, 2013-24, 7 prill 2014, në par.12
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.11
Rahmani kundër EULEX-it, 2013-17, 4 shkurt 2014, në par. 17
Zeka kundër EULEX-it, 2013-15, 4 shkurt 2014, në par.13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 4 shkurt 2014, në par. 14
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 17
Pajaziti kundër EULEX-it, 2012-05, 4 tetor 2012, në paragrafin 9-10
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafin 12
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin 21
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafin 36
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24, 23 nëntor 2011, në paragrafin 20
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, në paragrafin 13
Gecaj Kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 50
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 33
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 12
“SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 11

    1.4.4. Veprimet e gjykatësit/stafit të EULEX-it që nuk përbëjnë ushtrim të kompetencave ekzekutive

Z.A. kundër EULEX-it, 2014-36, 29 shkurt 2016, në par. 18
Kaçiu kundër EULEX-it, 2014-26, 2 shkurt 2015, në par. 19
Fazliu kundër EULEX-it, 2014-28, 10 nëntor 2014, në par. 11
Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27, 27 maj 2014 në par. 18

1.4.5. Procedurat pranë Panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut

Rajovic kundër EULEX-it, 2013-25, 9 prill 2014 në par. 7-11

 

1.5. Veprimet e EULEX-it

1.5.1. Autoriteti shqyrtues dhe lidhja e mjaftueshme materiale midis akteve dhe veprimeve të EULEX-it

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 84-85

1.5.2. Kompetenca e Panelit për të shqyrtuar veprimet /mosveprimet e prokurorëve të EULEX-it

Milorad Trifunović kundër EULEX-it, 2016-09, 19 qershor 2019, par. 40-42
Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par. 25
Milan Ađančić kundër EULEX-it, 2016-14, 19 qershor 2019, par. 48
S.H. kundër EULEX-it, 2016-28, 28 mars 2019, par 39
Zufe Miladinovic kundër EULEX-it, 2017-02, 27 mars 2019, par 43
A.Z. kundër EULEX-it, 2017-01, 11 prill 2018, në paragrafin.17
F dhe të tjerë kundër EULEX-it, 2011-27, 13 qershor 2017, në paragrafin. 48
Thomas Rüsche, 2013-21, 11 janar 2017, në paragrafin. 54
Fitim Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 11 nëntor 2015, në paragrafin. 38
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafin. 26
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 42
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 38-40
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 54
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 71
W.D. kundër EULEX-it, 2015-03, 1 mars 2016, në par. 17-19
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 15-16
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 1 korrik 2014 në par. 45
B.Y. kundër EULEX-it, 2014-06, 27 maj 2014, par. 12
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, paragrafi 12
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 20-22
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 32-33
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 34-35
W kundër EULEX-it (vendim i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, në paragrafët 20-21
Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 22
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafin 16
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 52-64

1.5.3. Kompetenca e Panelit për të shqyrtuar shkeljet e të drejtave të njeriut nga prokurorët nëse nuk adresohen nga autoritetet gjyqësore

M.N. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2014-35 në paragrafin.20
Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në paragrafët 17-19
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-15
E kundër EULEX-it, 2012-17, 30 gusht 2013, në paragrafët 22-24

1.5.4.Kompetenca e Panelit për t’i vlerësuar vendimet gjyqësore në raste të veçanta

Zvonimir Jovanović kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-11 në paragrafët 15-17
X.C. kundër EULEX-it, 7 mars 2017, 2015-06 në paragrafët 18-19
Y.B. kundër EULEX-it, 2014
K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 45
Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në par. 17
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 Prill 2015, në par. 24
Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 27 maj 2014, par. 14-16

1.5.5. Llogaridhënia – Përgjegjësia për mosveprim

Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 9 janar 2017, 2014-10 në paragrafët 31-33
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafin 13
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 42-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 66
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 61-62
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafët 19-20
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011 paragrafët 91-94
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafët 74-75

1.5.6. Veprimet e stafit mjekësor nuk është pjesë e mandatit ekzekutiv

Mustafa-Sadiku kundër EULEX-it , 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 18

1.6. Mandati i EULEX-it

1.6.1. Kufizimi i mandatit të EULEX-it dhe kompetencat për të shqyrtuar

Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafin 21

1.6.2. Aspektet “Ekzekutive” të mandatit të EULEX-it si dhe kufijtë e kompetencave

E.V. kundër EULEX-it, 2018-03, 19 qershor 2019, par. 24
D.W. kundër EULEX-it, 2018-02, 15 janar 2019
Fejza kundër EULEX-it, 2014-20, 26 gusht 2014 në par. 10 (çështje të pensionit)
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 23 (kujdestaria ndaj fëmijëve)
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafët 43-53 (kujdesi mjekësor, ndotja, çështjet e banimit, mbrojtja e mjedisit)
Maznikolli kundër EULEX-it,2011-21, 20 mars 2012, në paragrafin 15
Asllani kundër EULEX-it, 2011-26, 23 nëntor 2011 (zbatimi i vendimeve të gjykatave të Kosovës nuk janë përfshirë), në paragrafin 33
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafin 12 (bastisja e shtëpisë si mandat ekzekutiv)
Shabani kundër EULEX-it, 2011-14, 14 shtator 2011, në paragrafët 16-18 (e drejta familjare)
Azemi kundër EULEX-it, 2011-17, 8 qershor 2011, në paragrafin 3 (punësimi nuk është përfshirë)
Mirkovic kundër EULEX-it, 2011-09, 8 qershor 2011, në paragrafët 14-15 (punësimi dhe disiplina e brendshme nuk është përfshirë)
Gecaj Kundër EULEX-it, 2011-01, 23 nëntor 2011, në paragrafin 48

1.6.3. Mandati “ekzekutiv “ dhe gjykatësit e EULEX-it

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafin 34

1.6.4. Monitorimi, Mentorimi dhe Këshillimi (MMK)

Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013, në paragrafin 36
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafët 26-35

1.6.5. Mandati ekzekutiv dhe atributet

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 prill 2013, në paragrafët 33-40
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 57-60

1.6.6. Monitori i mandatit të EULEX-it (pas datës 15 qershor 2018)

Afrim Islami kundër EULEX-it, 2018-04, 27 mars 2019, par. 15-17

 

1.7. Çështjet e tjera

1.7.1. Njohja e të drejtave të ankuesve nga EULEX-i

Maxhera kundër EULEX-it, 2012-04, 4 tetor 2012, në paragrafët 12-13

1.7.2. Nuk ka kompetencë ndaj çështjeve tatimore

Hoxha kundër EULEX-it, 2011-18, 23 nëntor 2011, në paragrafin 20

1.7.3. Nuk ka kompetencë për t’i shqyrtuar kontestet private

Taraku kundër EULEX-it, 2013-26, 27 maj 2014, në par. 13
Sogojeva kundër EULEX-it, 2012-18, 6 qershor 2012, në paragrafët 6-8
Gashi kundër EULEX-it, 2011-25, 20 mars 2012, në paragrafët 8-9
Rudi kundër EULEX-it, 2010-11, 14 shtator 2010, në paragrafin 6

1.7.4. PShDNj-ja nuk është gjykatë e apelit

Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 21
Sharku kundër EULEX-it, 2011-19, 20 mars 2012, në paragrafët 21

1.7.5. Kompetencë jo e drejtpërdrejtë e Panelit për shqyrtim

Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 37-38

1.7.6. Afati 6 mujor për parashtrimin e ankesës

Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par. 32-46
S.H. kundër EULEX-it, 2016-28, 28 mars 2019, në par 50
Zufe Miladinovic kundër EULEX-it, 2017-02, 27 mars 2019, par. 50-56
C.X. kundër EULEX-it, 2017-07, 24 maj 2018, në paragrafin. 15
Feriz Gashi kundër EULEX-it, 2017-06, 24 maj 2018, në paragrafin.25
Hysni Gashi kundër EULEX-it, 2017-05, 24 maj 2018, në paragrafin.25
F dhe të tjerë kundër EULEX-it, 2011-27, 13 qershor 2017, në paragrafët. 42-46
A.Z. kundër EULEX-it, 2017-01, 11 prill 2018, në paragrafin 21
Mentor Qela kundër EULEX-it, 2016-07, 17 Tetor 2017, në paragrafin. 12
Axhemi Zyhdi kundër EULEX-it, 2016-05, 17 tetor 2017, në paragrafët 15-16
Skender Jashari kundër EULEX-it, 2016-01, 7 mars 2017, në paragrafin.11
Teresa Peters kundër EULEX-it, 2015-05, 7 mars 2017, në paragrafët 17-20
Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 2014-10, 9 janar 2017, në paragrafët 29 and 46
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 44-48
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30 shtator 2015, në paragrafët 91-100
Syla kundër EULEX-it, 2015-10, 1 mars 2016, në par. 16
Mikic kundër EULEX-it, 2014-38, 15 qershor 2015, në par. 8-9
K.P., 2014-31, 21 prill 2015, në par. 15
Gashi kundër EULEX-it, 2013-22, 7 prill 2014, në par.10
Krasniqi kundër EULEX-it, 2013-02, 30 gusht 2013, në paragrafët 9-10
Emërllahu kundër EULEX-it, 2012-15, 8 prill 2013, në paragrafin 9
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 42
Gashi kundër EULEX-it, 2012-13, 8 prill 2013, në paragrafin 10
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 25
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafin 25-33
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 39-42
Gashi kundër EULEX-it, 2011-22, 23 nëntor 2011, paragrafët 16-17
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafët 17-18
Trajkovic kundër EULEX-it, 2011-12, 23 nëntor 2011, në paragrafët 13-14
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafët 16-18
Blakqori kundër EULEX-it, 2011-06, 23 nëntor 2011, në paragrafët 19-20
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 51

1.7.7. Statusi i ‘viktimës’

Milorad Trifunović kundër EULEX-it, 2016-09, 19 qershor 2019, par. 15
Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par. 8
Milan Ađančić kundër EULEX-it, 2016-14, 19 qershor 2019, par. 18
Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 2014-10, 9 janar 2017, në paragrafin.25
Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15 qershor 2015, në par. 14
I kundër EULEX-it, 2013-01, 27 nëntor 2013, në paragrafët 17-22
Emërllahu kundër EULEX-it, 2012-15, 8 prill 2013, në paragrafët 10-13
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafët 52-55
Ibishi kundër EULEX-it, 2012-07, 15 janar 2013, në paragrafët 6-8
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 43-47
Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 15

1.7.8. Actio popularis

Teresa Peters kundër EULEX-it, 2015-05, 7 mars 2017, në paragrafin.16
Ibishi kundër EULEX-it, 2012-07, 15 janar 2013, në paragrafin 7

1.7.9. Detyrimet e vazhdueshme të EULEX-it (ndaj veprimeve të UNMIK-ut)

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 83-97, posaçërisht në paragrafin 88

1.7.10. EULEX-i dhe detyra për të mbrojtur të drejtat e njeriut

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 41-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 50

1.7.11. EULEX-i nuk është shtet – në krahasim aftësia për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut e kufizuar

Zufe Miladinović kundër EULEX-it, 2017-02, 19 qershor 2019, par. 55-56
Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par. 26-28
Thomas Rüsche, 2013-21, 11 January 2017, at par. 56
Fitim Maksutaj kundër EULEX, 2014-18, 12 November 2015, at par. 54
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., and I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 October 2016, at par. 56
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 October 2016, at par. 30
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në par. 43-45      
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në par. 54 
K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 53
A,B,C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në par. 50

1.7.12. Ankesa e parakohshme

Radunović kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në paragrafët 20-22
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në paragrafët 28-29

1.7.13. Ankesa e pabazuar

Mentor Qela kundër EULEX-it, 2016-07, 17 October 2017, at par. 16
Valon Jashari kundër EULEX-it, 2016-04, 7 March 2017, at par.11
Skender Jashari kundër EULEX-it, 2016-01, 7 March 2017, at pars 12-13
K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafët 46-47
W.D. kundër EULEX-it, 2015-03, 1 mars 2016, në paragrafët 20-22
Berisha kundër EULEX-it, 2015-08, 1 mars 2016, në paragrafët 15-16
Shkololli kundër EULEX-it, 2015-03, 29 shkurt 2016, në par. 9
Zherka kundër EULEX-it, 2014-42, 15 qershor 2015, në par. 14

1.7.14. Complaint substantially the same as matter already examined by the Panel

Feriz Gashi kundër EULEX-it, 2017-06, 24 May 2018, at par.21
Hysni Gashi kundër EULEX-it, 2017-05, 24 May 2018, at par.20

8.1. Policia e EULEX-it

1.8.1. Kompetencat ekzekutive të policisë

A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 45
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafët 33-38, 40
Kahrs kundër EULEX-it, 2012-16, 10 prill 2013 në paragrafin 26
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 39

1.8.2. Planifikimi dhe zbatimi i operacioneve të policisë

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafët 48-53
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 46-51; 55-61, 64-65

1.8.3. EULEX-i si reagues i dytë

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafi 34
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafin 49

 

2. ÇËSHTJE PROCEDURALE

 

2.1.  Përbërja e Panelit

2.1.1. Mundësia për të marrë pjesë në mungesë të një anëtari

Hamiti kundër EULEX-it, 2012-01, 5 qershor 2012, në paragrafin 2

2.1.2. Largimi apo përjashtimi i një anëtari të Panelit /Sekretariatit

X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 3
Zeka kundër EULEX-it, 2012-02, 4 tetor 2012, në paragrafin 1
Lazic kundër EULEX-it, 2011-24, 23 nëntor 2011, në paragrafin 2
Jovanovic kundër EULEX-it, 2011-10, 14 shtator 2011, në paragrafin 2
Rruka kundër EULEX-it, 2011-08, 14 shtator 2011, në paragrafin 2
“SYRI” kundër EULEX-it, 2011-05, 14 shtator 2011, në paragrafin 2

2.1.3. Mundësia që vendimi të merret ‘nga shumica’

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 23 nëntor 2011, pas paragrafit 77
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, pas paragrafit 88

 

2.2.  Informata, pyetje, parashtrime

2.2.1. Mjetet procedurale për të kërkuar informata

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 9

2.2.2. Kompetenca e Panelit për të informuar ankuesin rreth mundësisë për ri-parashtrim të ankesës

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 17

2.2.3. Kërkesë për parashtrimet e palëve

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 2 dhe 3
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 2 dhe 4

2.2.4. Mundësia e kërkimit të hapave procedural të marra nga autoritetet përkatëse

Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 3

2.2.5. Kërkesë për informim dhe gjendja e zbatimit të pjesërishëm të kërkesës

Mehmetaj kundër EULEX-it, 2010-03, 14 shtator 2011, në paragrafin 2

2.2.6. Kërkesë nga Paneli për të shqyrtuar dosjen e lëndës

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 4

2.2.7. Mundësia e kontaktimit të drejtpërdrejtë (përmes postës elektronike) me aplikantin

Lulzim Gashi kundër EULEX-it, 2010-14, 7 dhjetor 2010, në paragrafin 1

2.2.8. Njoftimi i shefit të Misionit dhe kërkesa për pikëpamje

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 1

2.2.9. Moszbulimi i parashtresave të plota të EULEX-it Kosovë parashtruesit të ankesës

2011-27 F. dhe të Tjerë, parag. 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 20 and 21

 

2.3.  Çështjet e ankuesit

2.3.1. Çështjet e përfaqësimit të ankuesit

Smajli kundër EULEX-it, 2011-15, 23 nëntor 2011, në paragrafin 17

2.3.2. E drejta e ankuesit për t’u dëgjuar

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafët 2-3 dhe 18
Bahadur dhe të tjerët kundër EULEX-it, 2011-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 2-4
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 4-5
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafët 1, 3-4

2.3.3.     Mos komunikimi i ankuesit me Panelin dhe për pasojë vjen deri te heqja e ankesës nga lista

Vuleta Vostic kundër EULEX-it, 2015-16, 13 qershor 2017, në paragrafin.10
Miodrag Konic kundër EULEX-it, 2015-14, 13 qershor 2017, në paragrafin. 10
Musli Hyseni kundër EULEX-it, 2014-39, 27 qershor 2016, në paragrafin. 18
Hajdari kundër EULEX-it,  2014-40, 15 qershor 2015, në par. 14
Hyseni kundër EULEX-it, 2014-21, 10 nëntor 2014, në par. 10-11
Qubreli kundër EULEX-it, 2014-01, 25 gusht 2014, në par. 9-10
Blagić kundër EULEX-it, 2012-23, 4 shkurt 2014 në par. 11
Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 19

2.3.4.     Mundësia e riparashtrimit të një ankese

Berisha kundër EULEX-it, 2011-04, 14 shtator 2011, në paragrafin 20

 

2.4. Çështjet për hetim

2.4.1. Propozimi i masave të përkohshme për ShM-në (lidhur me hetimin)

W kundër EULEX-it (vendimi i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, pas paragrafit 30

2.4.2. Obligimi për të kryer hetimin

Zufe Miladinović kundër EULEX-i, 2017-02, 19 qershor 2019, par. 70-85
S.H. kundër EULEX-it, 2016-28, 28 mars 2019, par. 52-56
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 46-47, 57-65
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 38-39
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 88
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 Prill 2015, në par. 67
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 28
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 74-77

2.4.3. Detyra për t’i mbajtur viktimat të përfshirë/informuar

Zufe Miladinović kundër EULEX-it, 2017-02, 19 qershor 2019, par. 64-69
Zufe Miladinovic kundër EULEX-it, 2017-02, 27 mars 2019, par 60
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 61-62
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 59

2.4.4. Konfidencailiteti i hetimeve dhe i mbrojtjes së të drejtave të viktimave

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11  nëntor 2015, në paragrafët 72-74

2.4.5. Mbrojtja e dëshmitarëve gjatë hetimeve penale

Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 2014-10, 9 janar 2017, në paragrafët 24-26
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 34-35, 47-53
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012 në paragrafët 38-42

2.4.6. Llogaridhënia dhe mbikëqyrja publike - vendim i arsyetuar për ndërprerjen

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 67-69

2.4.7. Autoriteti i prokurorëve të EULEX-it sipas Ligjit mbi Kompetencat

Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në paragrafët 53-63
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në paragrafët 84-90
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015, në paragrafët 60-64

2.4.8. Autoriteti i prokurorëve të EULEX-it në “rrethana të jashtëzakonshme” (neni  7 (a) i Ligjit të Kompetencave)

Afrim Islami kundër EULEX-it, 17 tetor 2017, 2016-27, në paragrafin. 21
Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 9 janar 2017, 2014-10 në paragrafin.40
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015, në par. 62
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015, në par. 90
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 Prill 2015, në paragrafët 60-64

2.4.9.     Hetimet në rastet e personave të pagjetur/të vrarë në konflikt

Milorad Trifunović kundër EULEX-it, 2016-09, 19 qershor 2019, par.48
Dragiša Kostić kundër EULEX-it, 2016-10, 19 qershor 2019, par.
Milan Ađančić kundër EULEX-it, 2016-14, 19 qershor 2019, par. 49
S.H. kundër EULEX-it, 2016-28, 28 mars 2019
Zufe Miladinovic kundër EULEX-it, 2017-02, 27 mars 2019
Sadiku-Syla kundër EULEX-it, 2014-34, 29 shtator 2015
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., I.R., 2014-11 deri 2014-17, 30 shtator 2015
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015

2.4.10.     Task Forca Hetimore Speciale (TFHS) – statusi karshi misionit të EULEX-it

L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, në paragrafët 66-71

2.4.9.     Case manifestly outside of competence of EULEX-it prosecutors

A.Z. kundër EULEX-it, 2017-01, 11 prill 2017, në paragrafin. 19

2.4.10.     Adequacy of investigation

Nikollë Sokoli kundër EULEX-it, 9 janar 2017, 2014-10, në paragrafët 23-34

 

 

2.5. Përcjellja e zbatimit të rekomandimeve

2.5.1. Kompetenca për të përcjellë zbatimin e rekomandimeve

D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., dhe  I.R., 2014-11 deri 2014-17, 7 mars 2017, në paragrafin. 5
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 7 mars 2017, në paragrafin. 2
L.O. kundër EULEX-it , 2014-32, 7 mars 2017, në paragrafin. 5
L.O. kundër EULEX-it , 2014-32, 19 tetor 2016, në paragrafin. 4
X and 115 other complainants, 2011-20, 10 janar 2017, në paragrafin.8
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 29 shkurt 2016, në par. 7-10
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 8-13
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, në par. 15-21
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, në par. 4
H&G kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-19&20, 27 maj 2014 në par. 3
ABCD kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-09,10,11&12, 5 shkurt 2014 në par. 3
W kundër EULEX-it, 2011-07, vendimi mbi zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 26 nëntor 2013, në paragrafin 2 dhe paragrafët 16-26
Kazagic kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-01, 23 nëntor 2011 paragrafin 1 dhe paragrafët 10-13
Rudi kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-07, 23 nëntor 2011 paragrafin 1 dhe paragrafët 9-10

2.5.2. Vlerësimi nga ana e Panelit i përpjekjeve të bëra për zbatimin e vendimeve

F. and Other Complainants kundër EULEX-it, 2011-27, 19 qershor 2019, par. 15-16
X dhe 115 ankuesit e tjerë kundër EULEX-it, , 2011-20, 27 mars 2019, par. 45-47
Thomas Rüsche, 2013-21, 13 qershor 2017, në paragrafët 4-7
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., and I.R., 2014-11 to 2014-17, 7 mars 2017, në paragrafët 4-10
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 7 mars 2017, në paragrafët 5-8
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 7 mars 2017, në paragrafët 7-15
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 19 tetor 2016, në paragrafët 8-11
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 10 janar 2017, në paragrafët 4-6
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 10 Janar 2017, në paragrafët 45-49
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 29 shkurt 2016, në par. 7-10
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 8-13
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, në par. 15-21
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, në par.s 13-26
W kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2011-07, 26 gusht 2014, në par. 17-19             
H&G kundër EULEX-it,  vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-19&20, 27 maj 2014 në par. 10-17
ABCD kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2012-09,10,11&12, 5 shkurt 2014 në par. 16-28
Kazagic kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-01, 23 nëntor 2011, në paragrafët 7-10
Rudi kundër EULEX-it, vendim për zbatimin e rekomandimeve të Panelit, 2010-07, 23 nëntor 2011, në paragrafët 10-13

2.5.3. Rekomandimet që nuk janë zbatuar / zbatuar pjesërisht – ftesa për rishqyrtim/për të ndërmarrë veprime të mëtejshme

Thomas Rüsche, 2013-21, 13 Qershor 2017, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., and I.R., 2014-11 to 2014-17, 7 mars 2017, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 7 mars 2017, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 19 tetor 2016, konkluzion
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 10 janar 2017, konkluzion
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 11 nëntor 2015, konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 11 nëntor 2014, konkluzion
W kundër EULEX-it, 2011-07, 26 nëntor 2013, konkluzion

 

2.6. Rishyrtimi i një ankese

2.6.1. Rregulla 42 dhe fakte të reja

Kadriu kundër EULEX-it, 2013-27. 10 nëntor 2014, në par. 7
Y. kundër EULEX-it (rishqyrtim), 2011-28, 15 janar 2013, në paragrafët 7-10

2.6.2. Rregulla 42 dhe dëshmi të reja

Tomë Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-04, 10 nëntor 2014, në paragrafin 13
J kundër EULEX-it, 2013-04, 7 prill 2014, në par. 6-7
Y. kundër EULEX-it (rishqyrtim), 2011-28, 15 janar 2013, në paragrafët 11-15

 

2.7. Çështje të tjera procedurale

2.7.1.Vendim i Panelit proprio motu për të mbrojtur identitetin e ankuesit

W kundër EULEX-it (vendimi i pranueshmërisë), 2011-07, 5 tetor 2012, në paragrafin 5

    2.7.2. Bashkimi i ankesave sipas rregullës 20 të RrP-së

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në par. 7
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 6
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 10 prill 2013 në paragrafin 50

 

3. ÇËSHTJET E PROVAVE

 

 3.1. Vlera e dëshmisë e para datës 9 dhjetor 2008 faktet

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 96-97

 

 3.2. Non-disclosure of evidence vs. complainant rights in proceedings before Panel

F and Others kundër EULEX-it, 2011-27, 5 Dhjetor 2017, në paragrafët 9-12
F dhe të tjerë kundër EULEX-it, 2011-27, 13 qershor 2017, në paragrafët. 15-21

 

4. MERITAT

 

4.1.Neni 2 KEDNj-së

4.1.1. Shkelja e nenit 2

Zufe Miladinović kundër EULEX-it2017-02, 19 qershor 2019, par. 94-98
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., and I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor 2016, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion

4.1.2. Nuk ka shkelje të nenit 2

F and Others kundër EULEX-it, 2011-27, 5 Dhjetor 2017, në paragrafët 46-49
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafin. 34
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 36-42

4.1.3. Rëndësia e nenit 2 të KEDNj-së

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafët 65-70

4.1.4. Obligimet pozitive sipas nenit 2 të KEDNj-së, përfshirë detyrën për të zhvilluar hetime

F dhe të tjerë kundër EULEX, 2011-27, 5 December 2017, at pars 36-45
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., and I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, në par. 60
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor 2016, në par. 36
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 68-70

4.1.5. Neni 2 dhe nevoja për një sistemi efektiv gjyqësor

Thaqi kundër EULEX-it, 2010-02, 14 shtator 2011, në paragrafin 69

 

4.2. Neni 3 KEDNj-ja

4.2.1. Shkelje e nenit 3

Zufe Miladinović kundër EULEX-it, 2017-02, 19 qershor 2019, par. 97-100
F dhe të tjerë kundër EULEX-it, 2011-27, 5 Dhjetor 2017, në paragrafët 54-70
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., dhe I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syula, 2014-34, 19 tetor 2016, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion

 

4.2.2. Nuk ka shkelje të nenit 3

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafët 35-36
W kundër EULEX-it
, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 36-38

4.2.3. Niveli minimal i seriozitetit

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, në paragrafin. 35
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 55-57
Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 27
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafin 36

4.2.4. Shkelje e supozuar që nuk i atribuohet EULEX-it

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafët 55-61

 

4.3. Neni 5 i KEDNj-së

4.3.1. Nuk ka shkelje të nenit 5

Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 43-44

4.3.2. Çështja e kohëzgjatjes së paraburgimit

Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 45-52
Martinovic kundër EULEX-it, 2011-13, 23 nëntor 2011, në paragrafët 15-16

4.3.3. Qasja në dokumentacion

Krasniqi kundër EULEX-it, 2014-33, 21 prill 2015, në par. 12
Z kundër EULEX-it, 2012-06, 10 prill 2013, në paragrafët 43-44

4.3.4. Ankesë qartas e pabazuar

K, L, M, N, O, P, Q, R, S dhe T, 2013-05 deri 2013-14, 21 prill 2015, në paragrafin 47

 

4.4. Neni 6 KEDNj-ja

4.4.1. Të drejtat për gjykim të drejtë

Halili kundër EULEX-it, 2012-08, 15 janar 2013, në paragrafin 20-22
Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafët 11-12
Rexhepi kundër EULEX-it, 2011-23, 20 mars 2012, në paragrafët 37-38 

4.4.2. Kohëzgjatja e procedurave dhe vonesat e panevojshme (si çështje e të drejtave të njeriut)

Fitim Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 11 nëntor 2015, në paragrafët 57-68
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 57-68
S.M. kundër EULEX-it, 2011-11, 23 nëntor 2011, në paragrafin 14
Kazagic kundër  EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafin 77
Krstic kundër EULEX-it, 2010-08, 23 shkurt 2011, në paragrafin 15

4.4.3. Zbatimi i një vendimi si pjesë përbërëse e së drejtës për gjykim të drejtë

Rastelica kundër EULEX-it, 2014-07, 27 maj 2014, në par. 11
Asllani kundër EULEX-it, 2011-26, 23 nëntor 2011, në paragrafin 35

4.4.4. Të drejtat dhe detyra praktike dhe efektive të autoriteteve për të vepruar në kohën e duhur

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 68

4.4.5. Pasiguria dhe gëzimi efektiv i së drejtës

Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, në paragrafët 64-65
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 69 dhe paragrafët 71-72

4.4.6. Kompetencat dhe ligjshmëria e organeve administrative për të gjykuar rreth çështjeve të të drejtave (nëse është bërë shqyrtim i plotë gjyqësor)

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, paragrafët 87-88

4.4.7. Shqyrtim gjyqësor i vendimeve administrative dhe kërkesat për paanësi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, paragrafin 88

4.4.8. Nuk ka të drejtë për ndjekje penale

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafin 42-43

4.4.9. Zbatimi i një vendimi dhe qasja në drejtësi

Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011;

4.4.10. Qasja në drejtësi

Radunovic kundër EULEX-it, 2014-02, 12 nëntor 2015, në paragrafët 18-19
Ibrahimi kundër EULEX-it, 2014-05, 21 prill 2015, në paragrafët 25-27
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, paragrafët 61-62 dhe paragrafi 76

 

4.5. Neni 8

4.5.1. Nuk ka shkelje të nenit 8

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në paragrafët 60-61
Krlić kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në par. 24-29 
Y. kundër EULEX-it, 2011-28, 15 nëntor 2012, në paragrafët 36-42

4.5.2. Shkelje e nenit 8

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 nëntor 2016, në paragrafët 44-54
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 39-55

4.5.3. Scope

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 October 2016, at pars 44-46
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 58

4.5.4. Interference with complainant’s rights under Art. 8 not in accordance with law

W kundër EULEX, 2011-07, 10 April 2013, at pars 40-44

4.5.5. Legitimate aim

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 October 2016, at par 48
W kundër EULEX, 2011-07, 10 April 2013, at par. 45

4.5.6. Proportionality of interference

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 October 2016, at pars 48-54
W kundër EULEX, 2011-07, 10 April 2013, at pars 46-52

4.5.4. Detyrimet pozitive sipas nenit 8

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 54
Krlić kundër EULEX-it, 2012-21, 26 gusht 2014, në par. 25

4.5.5. Proportionality of interference

Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 October 2016, at pars 44-45

 

4.6. Neni 9

4.6.1. Shkelje e nenit 9

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65

 

4.7. Neni 11

4.7.1. Shkelja e nenit 11

H&G kundër EULEX-it, 2012-19 & 20, 30 shtator 2013, në paragrafin 56 e tutje
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 53-61, 65

 

4.8. Neni 13

4.8.1. Shkelja e nenit 13

Thomas Rüsche, 2013-21, 11 janar 2017, në par. 56-65
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., dhe I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor  2016, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32,11 nëntor 2015, konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 73
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 4 shkurt 2014, konkluzion
X. dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 5 tetor 2012, në paragrafin 67
Becić kundër EULEX-it, 2013-03, 11 nëntor 2015, në par. 58-63
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 & 12, 20 qershor 2013 në paragrafët 66-67

4.8.2. Obligimi i EULEX-it për të ofruar mjete të duhura dhe efektive ligjore

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 63 e tutje
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 7 qershor 2013 në paragrafin 40

4.8.3. Obligimi për t’i shënuar dhe regjistruar ankesat mbi akuzat për shkeljeve të të drejtave

Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014, në paragrafët 56 dhe 60

4.8.4. Veprimet/kompetencat e autoriteteve të Kosovës nuk e shfajësojnë EULEX-in nga detyrimet e veta

Thomas Rüsche, 2013-21, 11 janar 2017, në par. 55
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014, në par. 59

4.8.5. Dështimi për të hetuar shkeljet e pretenduara

D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., dhe I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor 2016, konkluzion
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015, në paragrafët 62-67

4.8.6. Ekzistenca e shkeljes së një dispozitë tjetër nuk është parakusht për zbatimin e nenit 13 (kërkesë e diskutueshme)

Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015, në par. 62

 

4.9. Neni 1 protokolli 1 i KEDNj-së

4.9.1. E drejta për pronësi dhe posedim, përfshirë ligjshmërinë e kufizimeve për to

Dobruna kundër EULEX-it, 2012-03, 4 tetor 2012, në paragrafët 11-12
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 70-84
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, në paragrafët 63-72

4.9.2. Kontest i pazgjidhur dhe pritje e ligjshme për pronësi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafët 61-82

4.9.3. Refuzimi për të zbatuar urdhrin e gjykatës dhe ndërhyja në të drejtën e pronësisë

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 76 dhe 80

 

4.10. Çështje të përgjithshme

4.10.1. Kushti për qeverisje të mirë nga ana e autoriteteve

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 74

4.10.2. Kufizimi i të drejtave dhe e drejta për vendime të arsyeshme

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 78

 

5. MJETI JURIDIK

 

5.1.1 Mundësia për Panelin që të identifikoj një mënyrë “të pëlqyer” veprimi

Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, në paragrafin 86

5.1.2. Rekomandime për masa korrigjuese

Fitim Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., dhe I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor 2016, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, konkluzioni
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015 konkluzion
X dhe 115 ankues të tjerë, 2011-20, 22 prill 2015 konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015 konkluzion
Becic kundër EULEX-it, 2013-03, 12 nëntor 2014 konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 4 shkurt 2014 konkluzion
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, pas paragrafit 55
Kazagic kundër EULEX-it, 2010-01, 8 prill 2011, pas paragrafit 77
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011, pas paragrafit 89

5.3. Pranimi i shkeljes së të drejtave si mjet juridik

Fitim Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015, konkluzion
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinovic, H.S., dhe I.R., 2014-11 to 2014-17, 19 tetor 2016, konkluzion
Rajhane Sadiku-Syla, 2014-34, 19 tetor 2016, konkluzion
Y.B. kundër EULEX-it, 2014-37, 19 tetor 2016, konkluzion
L.O. kundër EULEX-it, 2014-32, 11 nëntor 2015, konkluzioni
Maksutaj kundër EULEX-it, 2014-18, 12 nëntor 2015 konkluzion
Stanisic kundër EULEX-it, 2012-22, 11 nëntor 2015 konkluzion
Zahiti kundër EULEX-it, 2012-14, 4 shkurt 2014 konkluzion
H & G kundër EULEX-it, 2012-19 dhe 20, 30 shtator 2013 konkluzion
A, B, C & D kundër EULEX-it, 2012-09, 10, 11 dhe 12, 20 Qershor 2013 Konkluzioni
W kundër EULEX-it, 2011-07, 10 prill 2013, konkluzioni
Rudi kundër EULEX-it, 2010-07, 8 qershor 2011 konkluzion

5.4. Dështimi për të zbatuar masat e përkohshme

W kundër EULEX-it (meritat), 2011-07, 10 prill 2013, në paragrafët 22-23